מהי גלות ומהי גאולת מצרים ?

גלות וגאולת מצרים - שהם ניקראים אור וכלי שכן מטרם שניכנסים לגלות מצרים אי אפשר לו לאדם להיות בחינת ישראל, כלומר ישר-אל, מפני שאין אור בלי כלי, שכן הכלי הוא הרצון אדם שנימצא במצב של יסורים זועק לבורא כמו שנאמר, "ויזעקו אל ה'". רק בשעה שהאדם זועק אל השם, מעורר רחמים אצל ה' וה' עוזר לו, שכן שהוציא אותם ממצרים, אומר שנתן להם הבורא אור הנקרא ישראל.

כמו שהיה בעקדת יצחק, שפחד יצחק המציא את האיל, כלומר דחקו של יצחק הוא גדולתו של הקב"ה שזמן להם איל אחר.

כל רצונו של הבורא שניזעק אליו, שנעורר רחמי שמים, שכן זעקתינו היא כמן הודאה של אהבתינו אליו.

שכן אומרים איך תכיר את חברך אם טוב או רע הוא ? רק בשעת צרה תבחן אותו. כי שעת דחקו של האדם היא שעתו הגדולה של השם.

מאת :ב.יצחק