ענין הר סיני -שירדה שנאה לאומות העולם

מאי הר סיני הר שירדה שנאה לאומות העולם עליו {שבת פ"ט}

ויש להבין מדוע גרמה התורה שנאה דווקא לישראל, ומדוע אין אנו אומרים שיש שנאה בין ישמעאלים לנוצרים וכדומה? ויש לפרש זה ע"ד המוסר, שענין אומה"ע נקרא הרצונות שלהם, היינו התאוות הגשמיות, שכל רצונם הוא למלאות את בטנם, והנושא לזה הוא היצר הרע. ולעומת זה ישראל נקרא הרצון לעבודת ה', והנושא לזה היצה"ט.

והנה בזמן העבודה, יש להאדם רצון וחשק לתאוות גשמיות. נמצא לפי"ז שהאדם אוהב את האוה"ע, ויש לו עבודה גדולה שיוכל להתגבר כדי שישנה את הרצונות האלו. וזה אי אפשר רק ע"י התורה ,שיש בסגלותה לשנוא את כל התאוות הגשמיות. וזה יש לפרש שנקרא הר סיני, שירדה שנאה לאומה"ע , דהיינו ע"י התורה הוא זוכה לשנאת אוה"ע שנקבע שנאה בלבו להיצה"ר, כמ"ש חז"ל, "המאור שבה היה מחזירן למוטב" (ירושלמי חגיגה א' ו').

רבי ברוך שלום הלוי אשלג זצוק"ל, דרגות הסולם מאמר רע"ג.