שלשה רגלים דרך הקבלה ....

בשלש רגלים אלו הנזכרים בפרשיות כסדרן פסח שבועות סכות כנגד שלשה אבות. החסד והדין והרחמים.

פסח כנגד מדת החסד, כלשון ופסח ה' על הפתח { שמות יב, כג } ,ותרגום אונקלוס ויחוס, וזהו שכתוב למכה מצרים בבכוריהם כי לעולם חסדו {תהלים קלו, י }, שהרי מכת בכורות שבו יצאו ישראל דין היה למצרים וחסד לישראל.

שבועות כנגד מדת רחמים שהוא המכריע, ומזה דרשו {ברכות נח, א}
והתפארת זה מתן תורה, לפי שהתורה בשם המיוחד נתנה.

סכות כנגד מדת הדין, לשון סוכה ברוח הקודש, וכן אמרו {מגילה יד,א} למה נקרא שמה יסכה שסוכה בורח הקודש, וזהו אדני בם סיני בקדש {תהלים סח, יח}, כלומר בכחמה, שהרי מצות הסכה רמז לחכמה, ולכך דרשו קדש בסיני לא נאמר אלא סיני בקדש, מלמד שהקב"ה מקומו של עולם ואין עולמו מקומו, והענין שהוא מקום עולמו או בית עולמו ,וכן החכמה נרמזת בבי"ת של בראשית, והסוכה נקראת בית שנאמר ויעקב נסע סכותה ויבן לו בית {בראשית לג ,יז}, וכן הוא אומר בחכמה יבנה בית {משלי כד, ג} ,וכתיב בית נתיבות נצבה והחכמה מקת וסובבת את הכל,ודוגמתה אות הבי"ת שהיא מוקפת מג' צדדים כנגד הכשר הסכה שהיא שלש דפנות, שתים כהלכתן ושלישית אפילו טפח והוצרכו לומר כן ושלישית אפילו טפח, על עוקצו של בי"ת היוצא מאחוריו.

כלילת יופי, רבינו בחיי