אגרת הרמב"ן

בס"ד

"שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אימך תתנהג תמיד לדבר כל דבריך בנחת לכל אדם ובכל עת, ובזה תינצל מן הכעס שהיא מידה רעה להחטיא בני אדם, וכן אמרו רבותינו ז"ל: כל הכועס כל מיני גיהנום שולטין בו, שנאמר- הסר כעס מליבך והעבר רעה מבשרך ואין רעה אלא גיהנום, שנאמר: וגם רשע ליום רעה. וכאשר תינצל מן הכעס תעלה על ליבך מידת הענוה שהיא מידה טובה מכל המידות טובות, שנאמר עקב ענוה יראת ה'. ובעבור הענווה תעלה על ליבך מידת הייראה כי תיתן אל ליבך תמיד מאין באת ולאן אתה הולך ושאתה רימה ותולעה בחייך ואף כי במותך ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון לפני מלך הכבוד, שנאמר: הנה השמים ושמי השמיים לא יכלכלוך אף כי ליבות בני אדם, ונאמר הלוא את השמים ואת הארץ אני מלא נאום ה' וכאשר תחשוב את כל אלה תירא מבוראך ותשמור מן החטא, ובמידות האלה תהיה שמח בחלקך וכאשר תתנהג במידת הענווה להתבושש מכל אדם ולהתפחד ממנו ומן החטא אז תשרה עליך רוח השכינה וזיו כבודה וחיי עולם הבא, ועתה בני דע וראה כי המתגאה בליבו על הבריות מורד הוא במלכות שמים כי מתפאר הוא בלבוש מלכות שמיים שנאמר ה' מלך גאות לבש וגו' ובמה יתגאה לב האדם, אם בעושר ה' מוריש ומעשיר ואם בכבוד הלוא לאלוקים הוא שנאמר והעושר והכבוד מלפניך ואיך מתפאר בכבוד קונו ואם מתפאר בחכמה מסיר שפה לנאמנים וטעם זקנים יקח. נמצא הכל שווה לפני המקום כי באפו משפיל גאים וברצונו מגביה שפלים, לכן השפיל עצמך וינשאך המקום, על כן אפרש לך איך תתנהג במידת הענווה ללכת בה תמיד: כל דבריך יהיו בנחת וראשך כפוף ועיניך יביטו למטה לארץ וליבך למעלה ואל תביט בפני אדם בדברך עימו וכל אדם יהיה גדול ממך בעיניך ואם חכם או עשיר הוא עליך לכבדו ואם רש הוא ואתה עשיר או חכם ממנו חשוב בליבך כי אתה חייב ממנו והוא זכאי ממך שאם הוא חוטא הוא שוגג ואתה מזיד, בכל דבריך ומעשיך ומחשבותיך ובכל עת חשוב בליבך כאילו אתה עומד לפני קב"ה ושכינתו עליך, כי כבודו מלא העולם, ודבריך יהיו באימה וביראה כעבד לפני רבו, ותתבייש מכל אדם ואם יקראך איש אל תעננו בקול רם, רק בנחת כעומד לפני רבו, והווי זהיר לקרות בתורה תמיד אשר תוכל לקיימה וכאשר תקום מן הספר תחפש באשר למדת אם יש בו דבר אשר תוכל לקיימו, ותפשפש במעשייך בבוקר ובערב, ובזה יהיו כל ימייך בתשובה והסר כל דברי העולם מליבך בעת התפילה והכן ליבך לפני המקום ב"ה וטהר רעייוניך וחשוב הדיבור קודם שתוציאנו מפיך וכן תעשה כל ימי חיי הבלך בכל דבר ודבר ולא תחטא, ובזה יהיו דבריך ומעשיך ומחשבותיך ישרים ותפילתך תהיה זכה וברה ונקיה ומכוונת ומקובלת לפני המקום ברוך הוא, שנאמר תכין ליבם תקשיב אזניך. תקרא האיגרת הזאת פעם אחת בשבוע ולא תפחות לקיימה וללכת בה תמיד אחר השם יתברך למען תצליח בכל דרכיך ותזכה לעולם הבא הצפון לצדיקים ובכל יום שתקראנה יענוך מן השמיים כאשר יעלה על ליבך לשאול עד עולם אמן סלה".

אגרת הרמב"ן שכתב לבנו.

תמונה AttributionNoncommercialNo Derivative Works Some rights reserved by John&Fish 新書<飛羽台灣>發表中