ג' שותפין הקב"ה ואביו ואמו

בס"ד

רעיא מהימנא פנחס

קכו) אמר הקב"ה, אני ושכינתי הננו שותפים של הנשמה, ואביו ואמו הם שותפים של הגוף, שאביו מזריע הלובן שבולד, שהם הלובן שבעיניים ושל העצמות והגידים והמוח. והאשה נותנת השחור שבעין (בת-עין, אישון) והשערות והבשר והעור. השמים והארץ וכל צבאם השתתפו גם כן ביצירתן של האדם, המלאכים נשתתפו בו, כי מהם באים יצר הטוב ויצר הרע, שהאדם יהיה מצוייר משניהם, השמש והלבנה, נשתתפו בו, להאיר לו ביום ובלילה. חיות ובהמות ועופות ודגים, השתתפו בו להתפרנס מהם, כל אילנות וזרע הארץ, השתתפו בו, היינו לפרנס אותו.

קכז) מה עושה הקב"ה? הוא עוקר את אביו ואמו מגן עדן ומביאם עמו שיהיו עמו בשמחת בניהם. וכן בזמן הגאולה, שאין שמחה כשמחת הגאולה, שאין שמחה כשמחת הגאולה שכתוב בה ישמחו השמים ותגל הארץ ויאמרו בגויים ה' מלך, אז ירננו עצי היער מלפני ה' כי בא לשפוט הארץ שמביא אז הקב"ה את האבות ואמהות של ישראל להיות בשמחתם.

זהר הסולם כרך יז, פנחס עמ מג - מד.