היכן הלך חיים?

בס"ד

שם חודש אב נכתב אותיות כסדרן א' ב'. אלף הוא אלופו של עולם והוא אחד, ובית הוא ראשית הבריאה ותעלומת החסרון, אין יותר קרוב מאחד (ולפני אחד מה אתה סופר) ואין יותר רחוק משניים.

נמצא שתי הנקודות הללו א' וב' הן הנקודות היותר רחוקות במציאות.

בה' באב חל יום השנה להסתלקות האר"י. אם נשבץ (ממשבצות זהב לבושה) את האות ה', הוא יום הסתלקותו של האר"י, בין שתי האותיות המרכיבות את חודש אב, נקבל את השורש אהב.

וכך מתאר רבי חיים ויטאל בספר שער הגלגולים את יום הסתלקות האר"י :

ספר לי ה"ר יצחק הכהן ז"ל, כי בעת פטירת מורי (האר"י) ז"ל, כשיצאתי (הר' חיים ויטאל) מאצלו (האר"י), נכנס הוא (הר' יצחק הכהן) אצלו (האר"י), ויבכה לפניו ויאמר, "וכי זו היא התקוה שהיינו כלנו מתאוים בחייך, לראות טובה ותורה וחכמה גדולה בעולם?" וישיבהו האר"י "אלו מצאתי אפילו אחד בלבד צדיק גמור בכם, לא סלקוני מהעה"ז קודם זמני", ועודנו (האר"י) מדבר עמו (ר' יצחק הכהן), שאל עלי (הר' חיים ויטאל) ואמר, "היכן הלך חיים (ויטאל), וכי בשעה כזאת הלך מאצלי?" ויצטער מאד (האר"י), והבין (רבי יצחק הכהן) מדבריו (של האר"י) כי היה ברצ(ו)נ(ו) (של האר"י) למסור לו (לחיים ויטאל) איזה דבר סתר, אז אמר (ר' יצחק הכהן) לו (לאר"י) "מה נעשה מכאן ואילך?" ויאמר (האר"י), "תאמר לחברים משמי שמהיום והלאה לא יתעסקו כלל בחכמה זו שלמדתים, כי לא הבינו אותה כראוי, ויבאו ח"ו לידי כפירה ואבוד נפש. ואמנם הרח"ו לבדו יעסוק בה לבדו בלחישה בסתר", ויאמר (רבי יצחק הכהן) וכי ח"ו אין עוד לנו תקוה, ויאמר לו (האר"י) "אם תזכו אני אבא לכם ואלמדכם", ויאמר (רבי יצחק הכהן) לו (לאר"י) "איך תבא ותלמדנו אחר שאתה נפטר עתה מהעה"ז? ויאמר (האר"י) לו (לר' יצחק הכהן) "אין לך עסק בנסתרות, איך תהיה ביאתי לכם, אם בחלום אם בהקיץ, אם במראה", ותכף א"ל (אמר לי, לרבי יצחק כהן) "קום צא מהר, כי אתה כהן", והגיע זמני, כי אין פנאי להאריך בשום דבר, ויצא מהר, וטרם שיצא ממפתן הבית, פתח פיו, ויצאה נשמתו בנשיקה זלה"ה:

ומה שאמר האר"י "אין לך עסק בנסתרות" הוא שרבי יצחק הכהן אינו מבין את החשיבות של ענין ההשפעה (ההשפעה מכונה "נסתרות", מטעם שאינה נראית וגלויה כמעשה, היות והיא כוונת הנפש).

שבת שלום ומבורך וחודש אב טוב ומיטיב

...

מקורות: פרי חכם, אגרת כ"ה עמ' ריז טור ב', אגרת מ"א עמ' שי טור ב' שער הגלגולים הקדמה לט