הן גרשת אתי היום מעל פני האדמה, ומפניך אסתר, חששו המרובע של קין

שלום וברכה לכולם,

וישם ה' לקין אות

"וַיָּשֶׂם יְהוָה לְקַיִן אוֹת, לְבִלְתִּי הַכּוֹת-אֹתוֹ כָּל-מֹצְאוֹ. וַיֵּצֵא קַיִן, מִלִּפְנֵי יְהוָה; וַיֵּשֶׁב בְּאֶרֶץ-נוֹד, קִדְמַת-עֵדֶן".

מהו שאמר קין לה', "הן גרשת אתי היום מעל פני האדמה, ומפניך אסתר, והייתי נע ונד בארץ והיה כל מצאי יהרגני". מהו הגרוש המדובר, מהו היום המדובר, מה פירוש מעל פני האדמה ברוחניות, מהי ההסתרה עליה מדבר קין, ומדוע הוא מפחד ממנה.

כדי להשיב על שאלות אלו נתבונן תחילה בנח שיצא מן התיבה לאחר המבול. בנח כתוב "ויחל נח, איש האדמה, ויטע כרם". כלומר נח הוא האיש, המשפיע, הזכר, הנותן, והאדמה היא המקבל, והצרוף איש האדמה מורה על חיבור שבין זכר ונקבה, משפיע ומקבל. אם כן, מה פירוש המושג כרם, וכי לא יכול היה נח לטעת עץ כל שהוא לאחר המבול? מדוע דווקא כרם? ויש לומר כי כר"ם גימטריה ס"ר שהוא (260) אשר שקולה כנגד עשר הוויות, כלומר כנגד עשר פעמים שם הויה פשוט. (כי שם הויה פשוט הנכתב ', ה',ו',ה'בגימטריה כ"ו 26). וכאשר נטע נח, איש האדמה, כרם, לאחר המבול, הפירוש הוא שהחל את בנין העולם מחדש, עולם הכלול מעשר הוויות, שכל מה שיש בו עשר הוא בא מן המאציל יתברך שמו לעד, כפי הכתוב בספר יצירה עשר ולא תשע, עשר ולא אחת עשרה.

מהי אדמה ברוחניות

ונחזור לענין, כאשר אומר קין לה', הן גרשת אתי היום מעל פני האדמה ומפניך אסתר, הרי שהאדמה המדוברת היא ספירת בינה, והסתרת הפנים מקורה במלכות. כדי להסביר את הדברים נקדים הקדמה אחת קטנה. רבי משה דוד ואלי (1697 - 1777) היה תלמידו וחברו הטוב של רמח"ל. בספר הליקוטים אשר נאסף מכתבי קודשו, מזכיר הרב (בעמודים קפד-קפח) ארבע חוכמות. חכמת הצרוף, חכמת המספר, חכמת הניתוח וחכמת הפירור. ד' חוכמות אלו כנגד ד' אותיות שם הויה לפי סדרן המוזכר לעיל.

חכמת הניתוח, כותבת את אותיות האלף-בית העברי, באמצעות האות ו', כלומר באמצעות קווים ישרים. הנה כך:

חכמת הניתוח, כתיבת האלפא ביתא ע"י אותיות ו'.

חכמת הניתוח, כתיבת האלפא ביתא באמצעות אותיות ו'. רבי משה דוד ואלי ספר הליקוטים

לפי חכמת הניתוח אות ה' נכתבת מג' אותיות ו', (משלושה קווים ישרים) נמצא כי ערכה הגימטרי של כל אות ה' היא י"ח, היות שהיא כתובה ג' אותיות ו' לפיכך, כאשר נתבונן במילת האדמה, ב' אותיות ה' ערכן ל"ו, 36, ערך אותיות השורש אדם הוא 45, וביחד 81, ועם ה' אותיות המילה האדמה הפשוטות, הרי 86, כגימטריה שם אלהים. שם אלהים הוא בבינה.

פני ה' הם רחמים

לפיכך, מה טוען קין? הן גרשת אתי היום מעל פני האדמה, כלומר גרשת אותי מספירת בינה. אך האם זה הכל? לא, אומר קין, יש כאן עוד בעיה. ומהי? ומפניך אסתר. ויש להבין את דברי קין. פני ה' היא מידת הרחמים, ושם ה' במידת הרחמים נכתב י', ה', ו', ה'. כפי שאומר הברוך הוא למשה רבינו במעמד הסנה, "שמי הויה לא נודעתי להם", כלומר שמי שהוא הויה שהוא במידת הרחמים, לא נודע לישראל במצרים, כי ה' יכול להתגלות במידת הרחמים רק בחלוף כ"ו דורות מאז אדם הראשון, כי כ"ו הוא גימטריה של שם ה' הפשוט.

ונחזור לענין, קין חושש כי פני ה' שהיא מידת הרחמים לא יוכלו להגן עליו יותר, לכן הוא משתמש במילים ומפניך אֶסָּתֵר. הפועל אסתר כתוב אותיות את סר, כאשר אותיות את מיוחסת לספירת מלכות (שהיא שורש הנבראים, ובניהם, קין) ואותיות סר הן גימטריה, 260 או עשר הויות פשוטות, כי שם הויה פשוט הוא 26, ועשר הויות פשוטות הן 260 או סר. כאשר מסירים ומרחיקים השפעת עשר הוויות שהן סר, שהן הארת הז"א, מן המלכות שהיא את, זה נבחן למצב של של הסתרה, בו לכאורה אין קשר בין ז"א למלכות, בין משפיע למקבל, ולכן המסקנה הנדרשת היא, והיה כל מצאי יהרגני, מדוע? כי אין מי שירחם, אז ההרג הוא ודאי. לכן משתמש קין בפועל והיה, שהן אותיות הויה שלא כסדרן, כלומר אותיות ו"ה, קודמות לאותיות י"ה, כלומר מידת הדין ו"ה, קודמת למידת הרחמים י"ה, לכן כל מוצאי יהרגני, ודאי.

מהו שורש חששו המרובע של קין, וכיצד פותר הברוך הוא אותו

כלומר חששו של קין מרובע, א) הן גרשת אתי היום מעל פני האדמה. הן אלו ספירות נצח הוד, אֹתי ספירת יסוד, ובמילים הן גרשת אתי מתכוון קין לגירוש ספירות נה"י מעיבור דאמא הנקרא פני האדמה. ואז ב) ומפניך אסתר, כלומר ממידת הרחמים שהיא ז"א, ג) והייתי נע ונד בארץ, נע בבינה (שהיא מצד הקדושה, כי הקודש נקרא קדש בר-נע, אור הבהיר) ונד במלכות, שהיא מדת הדין, ד) והתוצאה המתבקשת היא, והיה כל מוצאי יהרגני.

כלומר חטאו של קין טורף את סדר אותיות הבנין של שם הויה. חששו של קין זוכה להתייחסות הב"ה, ככתוב, " וַיָּשֶׂם יְהוָה לְקַיִן אוֹת, לְבִלְתִּי הַכּוֹת-אֹתוֹ כָּל-מֹצְאוֹ". ומספר ספר הזהר, אות זו היתה אות ו' שהיא מידת הרחמים, ואז כאשר יראו הבריות או החיות אות ו' ירחמו עליו, ולא יהרגו אותו, זאת ועוד האות ו' הוא סימן לכך שמידת הרחמים עוד פועלת באדם ומחייה אותו אע"פ שהרג. כיצד? היות שפני ה' שהם רחמים גמורים נסתרים מקין, עדיין מרחם הברוך הוא עליו, כי רחמיו על מעשיו, ושם לקין אות, כדי שכלל הסביבה תרחם עליו על אף ההסתרה, כלומר גם בהסתרת פני ה', מהנברא עצמו, עדיין פועלת מידת הרחמים ע"י סימנים ואותות.

כלומר האות ששם ה' לקין, אות ו', הוא בחינת מַטֶּה מלשון נטייה לצד לחסד, שהוא ימין, כי בספירת הז"א, שלושה קווין, חסד דין ורחמים, ואע"פ שהרג קין, ופני ה' נסתרים ממנו עקב חטאו, עדיין רחמיו של הברוך הוא על מעשיו, ומגנה על קין האות ו' שהיא צורת מַטֶּה המטה, מלשון נטייה והטייה, לכיון חסד. כלומר קו ימין.

כל טוב לכולם הצלחה וברכה