העטופים ללבן והקשורים ליעקב

בס"ד

והיה העטופים ללבן והקשורים ליעקב. הנה יש ב' מיני נשמות א' נק' עטופים והב' נק' קשורים כידוע שהנשמות נק' צאן כמו צאן מרעיתי. וכמ"כ יש ב' מדרגות דעטופים וקשורים במלאכים עליונים וההפרש בין עטופים לקשורים בנשמות יש בזה ב' דברים הא' שמן הנשמות הנק' קשורים יוכל להיות תולדה שהוא בחי' השפעה והריבוי לחוץ ממש ובנשמות שנק' עטופים לא ימצא מהם השפעה וריבוי לבד מה שהוא בעצמו וזהו ובהעטיף הצאן לא ישים והב' מה שמן הקשורים לא יקבלו יניקה החיצונים שבבחי' קליפת נוגה ומן העטופים יסתעף יניקה לק"נ ומשם לג' קליפות הטמאות לגמרי.

...שעיקר הטעם שנקר' עטופים היינו מפני שמתעטפים רוחם בעצמותם דוקא מפני בחי' ביטולה בקטנות כלפי מעלה כמו שמתעטף אדם בטלית ומתכסה עצמו בבוא מלך ושר וכמו ברבקה כשראתה ליצחק דכתיב ותקח הצעיף ותתכס וכה"ג וד"ל. ויובן זה בתוס' ביאור עד"מ הידוע בענין א"פ וא"מ כמו התלמיד שאינו מבין ומשיג הסברא לתכליתה ועומקה מפני שעמוקה מכלי מוחו שנשאר בבחי' מקיף עליו כידוע. אמנם מפני שאינו מבין עומקה מצד קוצר המשיג תתבטל מחשבתו ונעשה הדבר מרחוק כאילו אינו מבין כלל כי בא לכלל בחי' ביטול וקטנות להתצמצם בעצמו ולהתעלם לגמרי והיינו כענין עיטוף רוח.

... אמנם הנה יש להקדים תחלה ענין ההפרש שיש עוד בין הקשורים לעטופים והוא במה שמן הקשורים יוכל להיות תולדה והשפעה למטה ולא מן העטופים כנ"ל והענין הוא להיות מבואר למעלה בענין הקשורים שהאור האלקי נכנס תוך תוכם ממש בקשר אמיץ והן נשמות הגבוהות שיש גילוי אלקות בתוכם מקרוב כמו בהתפעלות חושיית כנ"ל ולא בא בהם האור במיעוט כלל ולא נתבטלו ממציאותם כלל מזה הגילוי אדרבה יעמדו בעמדם כנ"ל שזהו כמו כל מקבל מן המשפיע בבחי' קליטה דוקא היפך בחי' העטופים הנ"ל ומאחר שמקבלים בעצמם בבחי' קליטה ודאי שיולידו בבחי' תולדה וריבוי אור ושפע חדשה למטה מהם ולהיות מסתעף מהם מקו' יניקה לתחתוני' תמיד כמשל אשה שמקבל' שפע מ"ד שתזריע ותוליד או כמו אור הלבנה שתאיר למטה אחר קבלתה אור השמש בעצמה וכה"ג אבל בחי' עטופים הנ"ל שאור אלקי בא בהם במיעו' כ"כ עד שלא יכילוהו כלל וגם במעט שמקבלים מרחוק הוא שזהו בהתעטף רוחם עליהם כנ"ל א"כ מאחר שלעצמו לא קיבל כדי שיעור קבלה איך ישפיע לזולתו וק"ו הוא אם לא נכנס אור האלקי בעצמו מצד בחי' קטנותו שזהו בחי' ביטול כלפי מעלה כנ"ל איך יוכל להיות בחי' משפיע גם למטה ממדרגתו (וכמשל הנ"ל בתלמיד שלא הבין לעומק השכל הגם שמבין קצת אבל מצד בחי' ביטולו בעצמו לגמרי כנ"ל לא יוכל להיות בחי' משפיע כלל וכלל וכמו בעני כי יעטוף רוחו וכה"ג).

האדמו"ר האמצעי, שערי תשובה