ונפשי כעפר לכל תהיה

בס"ד

פוסט זה מקודש לרפואתו השלמה של מרדכי בן עליזה, מי יתן וה' יאריך ימיו בטוב ובנועם, בברכה ובשלום.

ונפשי כעפר

במסכת ברכות דף י"ז עמוד א' מר בריה דרבינא כי הוה מסיים צלותיה (מסיים תפילתו) אמר הכי (כך) אלהי נצור לשוני מרע ושפתותי מדבר מרמה ולמקללי נפשי תדום ונפשי כעפר לכל תהיה פתח לבי בתורתך ובמצותיך תרדוף נפשי ותצילני מפגע רע מיצר הרע ומאשה רעה ומכל רעות המתרגשות לבא בעולם וכל החושבים עלי רעה מהרה הפר עצתם וקלקל מחשבותם יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי.

מהו אם כן ונפשי כעפר לכל תהיה? הנפש היא המדרגה הבסיסית ביותר בה מתקשרת הנשמה עם הגוף, כי יש ה' בחינות בהתקשרות, נפש, רוח, נשמה חיה ויחידה, ונמצא כי הנפש היא הקשר הנמוך ביותר, אך גם החיוני ביותר בהתקשרות הנשמה בגוף. כי לולא מציאות הנפש, לא תתכן מציאות ד' בחינות האחרות הגבוהות יותר, רוח, נשמה חיה ויחידה. כי הן נסמכות עליה.

כעת אם הנפש היא המדרגה הנמוכה והבסיסית ביותר של קיום החייים כפי שנאמר לעיל, מדוע מבקש רב בריה דרבינא ונפשי כעפר לכל תהיה, הרי העפר הוא היסוד הנמוך ביותר מבין יסודות ארמ"ע, אש, רוח, מים ועפר, וגם הנפש היא המדרגה הנמוכה ביותר, אם כך איזו משמעות יש לתפילתו, הרי הוא חוזר על משוואה פשוטה, הנפש החיונית מדרגתה נמוכה כמדרגת עפר, אם כך מדוע לחזור ולבקש על הקיים בלאו הכי ועל המובן מאליו לכאורה? שאיזה חידוש יש כאן שצריך לבקש עליו, ועוד זאת, שבקשה זו חותמת תפילת שמונה עשרה שהיא תפילה עמידה, שעניינה בקשת חיים.

אלא שגימטריה של המילה כעפר עולה 370 כמנין ש"ע נהורין (אורות) שמשפיע היסוד למלכות. נסביר את הדברים: שם ה' הפשוט הוא שם בן ד' אותיות והוא משתלשל מאות י' הראשונה משם הויה ונכתב כך:  י', ה', ו', ה ובשלמות שלו הוא נקרא ארבע מ-אות, ארבע אותיות משתלשלות מאות י' הראשונה. (יש לשים לב לקשר שבין מאות [hundreds] לבין מ-אות [from a letter], כאשר מפחיתים מארבע מאות שלושים, שהן הארת ג' הספירות הראשונות שכל אחת מהן כלולה מעשר מקבלים 370 או ש"ע נהורין, שזהו ס"כ האורות שמשפיע היסוד למלכות, (כי את הארת הג"ר לא ניתן להשפיע מחמת שהיא יכולה לפגום בתחתונים). נמצא הארת היסוד למלכות נכללת מ-ש"ע נהורין כמנין כעפר, וזו היתה בקשת הרב, שאפילו נפשי שהיא המדרגה הנמוכה ביותר של חיות האפשרית הקיימת, תהיה (תוכל להשפיע) כעפר כספירה הנעלה ביותר היא ספירת יסוד, שאין לה כל הנאה לגבי עצמה, אלא היא אוספת ומקבצת את כל הארת הספירות שלפניה ומעליה ומשפיעה אותן למלכות. לכן בקש הרב ונפשי כעפר לכל תהיה, שאפילו במדרגת קיומי הנמוכה ביותר אוכל להיות בשוויי צורה עם ספירת יסוד הנעלה, שכל עניינה לשמש ולהשפיע.