זהר פרשת וארא, מאמר והוצאתי והצלתי וגאלתי

בס"ד

שלום וברכה לכל בית ישראל,

והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי, ד לשונות של גאולה תמונה

והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי, ד' לשונות של גאולה, תמונה Leo Reynolds

בפרשת וארא אומר הקב"ה למשה, (שמות ו') והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצריים, והצלתי אתכם מעבודתם; וגאלתי אתכם בזרוע נטויה, ובשפטים גדולים. ולקחתי אתכם לי לעם. ארבעה פעלים מופיעים בצרוף הפסוקים הנ"ל ואומרים חז"ל  (תלמוד ירושלמי, מסכת פסחים, פרק י' ) אלו הן ארבע לשונות של גאולה, והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי, כנגד ד' אותיות שם הוי"ה, וספירות חו"ב תו"מ.

בספר הזהר פרשת וארא פירוש הסולם, אות נב - נד, מופיע מאמר המבאר את ענין ד' לשונות הגאולה וזו לשונו: נב) ר' יהודה אמר מקרא זה הפוך הוא. שכתוב, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים מתחילה, ואח"כ, והצלתי אתכם מעבודתם, ואח"כ וגאלתי אתכם. והרי היה לו לומר מתחילה, וגאלתי אתכם, אח"כ והוצאתי אתכם. ומשיב, אלא עיקר הכל אמר תחילה, כי רצה הקב"ה לבשר להם מתחלה את היפה מכולם, דהיינו היציאה ממצרים.

הרחבת הדברים : רבי יהודה אומר שהיה צריך לפתוח הכתוב במאמר הגאולה, כלומר במילת וגאלתי, שהיא בשורת החירות, אלא בחר הקב"ה לפתוח בעיקר וביפה מכולם, שהוא היציאה ממצרים, לכן פתח במאמר והוצאתי.

נג) אמר ר' יוסי וכו': אר"י, והרי יפה מכולם הוא, ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלקים. ועם זה, אמר להם זה אחר כך. אמר לו, בזמן ההוא, לא היה להם דבר יפה יותר מיציאה, כי חשבו שלא יצאו מעבדותם לעולם, כי היו רואים שם, שכל האסורים שהיו ביניהם, היו מקשרים אותם בקשרים של כשפים, ולא יכלו לצאת מביניהם לעולם, ומשום זה, מה שחביב עליהם יותר מכולם, נתבשרו בו תחלה.

הרחבת הדברים: רבי יוסי אמר כי המאמר הכי יפה הוא ולקחתי אתכם לעם, והייתי לכם לאלקים, כפי שאיש לוקח אישה לבנות איתה בית, ולמרות שהוא מאמר יפה, אמר להם אותו אח"כ, כלומר כמאמר אחרון, ומדוע, כי שעבודם היה כל כך עמוק, שלא חשבו שיצאו מהשעבוד אי פעם, ומשום זה מה שהיה חביב עליהם יותר מכולם, כלומר יציאת מצרים, נתבשרו בו תחלה.

נד) ואי תימא אע"ג וכו': ואם תאמר אע"פ שיצאו ממצרים, יכול להיות, שילכו אחריהם להרע להם, על זה כתוב, והצלתי אתכם מעבודתם, ואם תאמר, שיכול להיות שיצאו וינצלו, אבל לא תהיה להם גאולה, תלמוד לומר, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה. ואם תאמר שלא יקבלם לו לעם, על זה כתוב ולקחתי. ואם תאמר, כשיקבלם לעם לא יביאם לארץ, ע"ז כתוב, והבאתי אתכם אל הארץ וגו'.

הרחבת הדברים :כאן מסביר רבי יוסי, כי ד' לשונות הגאולה נתנו בטוחות לכל המצבים האפשריים. כי אע"פ שיצאו ממצרים, יתכן שילכו אחריהם להרע להם, ועל אפשרות כזו, נתן הקב"ה בטוחה, זה שכתוב והצלתי אתכם מעבדתם, ואם יתכן, מצב שבו יצאו, וינצלו, אבל לא יגאלו, נתן הקב"ה בטוחה, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה, ואם תתכן אפשרות שלא יקבלם לו לעם, נתן להם הקב"ה בטוחה ולקחתי אתכם לי לעם, ואם תתכן אפשרוץ שיקבלם לעם, לא יבאם לארץ, על זה כתוב, כלומר נתן להם הקב"ה בטוחה, והבאתי אתכם אל הארץ, אֲשֶׁר נָשָׂאתִי אֶת-יָדִי, לָתֵת אֹתָהּ לְאַבְרָהָם לְיִצְחָק וּלְיַעֲקֹב; וְנָתַתִּי אֹתָהּ לָכֶם מוֹרָשָׁה, אֲנִי יְהוָה. (שמות ו, ח).

ברוך ה' לעולם אמן ואמן