חוכמת הניתוח, אלופו של עולם בונה משכן

שלום וברכה לכולם,

אלופו של עולם בונה משכן, פרשת פקודי

אלופו של עולם בונה משכן, פרשת פקודי

בכתבי הקודש שחיבר רבי משה דוד ואלי, תלמידו וחברו הטוב של רמח"ל, שרובם אבד, ומיעוטם נאסף והוצא לאור בספר הליקוטים שלו, מספר הרב על ארבע חכמות המשתלשלות משם בן ד'.

וכך כותב הרב, כבר ידוע שיש חכמת הצירוף — לצרף האותיות והתיבות, שכבר פירשתי ענינה בכמה אתר, ושרשה מכ״ב אלפא ביתות של ספר יצירה שכתבנו אותם במקום אחר. ואחריה, חכמת המספר, כמה עולים האותיות והתיבות, (גימטריה) ודברנו בה כמה כללים במקומות הרבה. ואחריה חכמת הניתוח, וענינה — מן האותיות אל הווין, בצורת אלפא ביתא כזאת:

חכמת הניתוח, כתיבת האלפא ביתא ע"י אותיות ו'.

חכמת הניתוח, כתיבת האלפא ביתא ע"י אותיות ו'.

ואחריה: מציאות הראשון והאחרון, בסוד ״אני ראשון ואני אחרון״ — חכמת הפירור, שהיא מן הווין אל היודין, בציור כזאת:

חכמת הפירור, כתיבת אותיות באמצעות אותיות יוד, הנרמזות בנקודה וצמצום

חכמת הפירור היא כתיבת אותיות האלף בית באמצעות נקודות, הנבחנות לאות י', כאילו היינו כותבים את האותיות מפירורי לחם. כשם שהאות ו' מציינת קו והתפשטות, הרי שאות י' מציינית צמצום והסתלקות

לסיכום ארבע חכמות כנגד אותיות שם הויה

י' - חכמת הצרוף

ה' ראשונה - חכמת המספר (גימטריה)

ו' - חכמת הניתוח

ה' אחרונה  - חכמת הפירור

סודו של רבי אליהו

ומספר הרב על סוד שגלה רבי אליהו מורפורגו, בענין בניית המשכן באמצעות חכמת המספר והניתוח. כי כל אותיות האלפא ביתא עם הכפולות שהם כ״ז אותיות, עולים למנין אלף ושבע מאות ושבעים וחמישה. הנה בתמונה.

1775

חכמת המספר מראה כי סכום כל אותיות האלף בית עם הכפולות עולה 1775

וזה נרמז בפסוק "ואת האלף ושבע המאות וחמשה ושבעים עשה ווים לעמודים״ (שמות ל"ח, פרשת פקודי) ענין זה קבלתי מן הבחור המשכיל ר׳ אליהו מורפורג״ו. ועם זה מובן סוד גדול שחתר על חכמת הניתוח שכתבתי במקום אחר, שהרי כוונתו של משה היתה לעשות הייחוד והזיווג, ולכן חילק האותיות בחכמת בחכמת הניתוח אל סוד הווין, כי היודין הם טיפה בשורשה למעלה, והווין כאשר [כשהיא] נמשכת למטה בסוד הזיווג. וברזא דא כתיב: ואת האלף וגו', שהוא מנין שעולים כל האותיות כד"ל, ותכף סמיך ליה "עשה ווים" ממש. ומ"ש "לעמודים" אלו התפארת והיסוד - עמודא דאמצעיתא וברית קיימא קדישא, ששניהם בסוד ווין כידוע, והם המזדווגים עם המלכות. "וצפה ראשיהם", זהו האור הנמשך אליהם מן העליונות. ולבסוף "וחשק אותם" זה סוד הזיווג עצמו דאיתעביד בחשק וחביבותא דדרגין, ודי בזה למשכילים.

הרחבת הדברים: סכום הכסף שתרמו בני ישראל לבניית המשכן היה: מאה ככר (סכום שלם) ועוד אלף שבע מאות שבעים וחמישה שקלים. בעוד שאת מאה ככר הכסף התיכו ויצקו לבניית מאה אדני המשכן, שהם הבסיס, הרי במנין השקלים שנותרו, שהם 1775 עשה משה ווים לעמודים (כלומר חיבורים), את זאת אנו למדים מן הפסוק, "ואת האלף ושבע המאות וחמשה ושבעים עשה ווים לעמודים". סכום של 1775 שקלי כסף, אינו רק הסכום השארית שנותרה ממנין שלם של ככר כסף, ואינו עומד בפני עצמו, אלא הוא סכום כל אותיות האלף בית עם האותיות הכפולות, כלומר הוא מספר סמלי. כלומר, ממה שנראה לנו כשארית פשוטה שאינה שלמה, דווקא ממנה יוצא משה ווים למשכן, ומחבר אותנו אל השלם.

כדי להבין מה כל מיוחד במספר 1775, נכתוב אותו במילים אלף שבע מאות שבעים וחמישה. אלף ניתן לקרוא לא רק כמספר 1000 אלא גם כאות אָלֶף, לפי רבי עקיבא האות א' כתובה מאות ו' מונחת באלכסון, וב' אותיות י' לצידה, אחת מימין ולמעלה, ואחת משמאל ולמטה.

הנה כך:

אות א' כתובה אות ו' מונחת באלכסון וב' אותיות י', אחת ימין ולמעלה ואחת משמאל ולמטה.

אות א' כתובה אות ו' מונחת באלכסון וב' אותיות י', אחת ימין ולמעלה ואחת משמאל ולמטה.

באופן שערכה של אות א' הוא כ"ו, 26, ב' אותיות י' הרי עשרים ועוד שש הרי עשרים ושש. כלומר בכל אות א' יש ערך של 26, שהוא גם שמו של הקב"ה במידת הרחמים, כי שמו הפשוט בן ד', נכתב י',ה',ו',ה' וגימטריה שלו 26 או כ"ו.

עד כה הראנו כי המספר 1000 מצביע על האות אלף, אך איפה נמצאים עוד שבע מאות שבעים וחמישה שקלי קודש? הנה, האות יוד העליונה המרכיבה את האות אלף, נחלקת לעשרה חלקים, כאשר נניח את החלק העשירי האחרון של אות יוד העליונה על גבי האות ו' נקבל אות ז', אות ז' היא שבע (האות השביעית) מאות א', נסביר את הדברים: האות אלף היא בסוד 1000 ואם נחלק 1000 בעשר (שהיא יוד עליונה) נקבל מאות, לכן ערך האות ו' היא שש מאות ועם החלק העשירי של היוד היא שבע מאות. כאשר נחלק שבע מאות לעשר, שהיא היוד התחתונה נקבל שבעים, וחמישה הוא ערכה של אות ה' אחרונה משם הויה. כלומר המספר אלף שבע מאות שבעים וחמישה אינו רק שארית כלשהיא חסרת ערך, אלא היא השתלשלות של אות א' שהיא אלופו של עולם, שהוא אינסוף ברוך הוא, עד העולם הזה המצויין באות ה' אחרונה משם הויה. זאת אומרת המספר אלף שבע מאות שבעים וחמישה הוא קשר לאינסוף ברוך הוא, והוא גם סכום הכולל כ"ז אותיות האלף בית העברי.

את הקשר הכפול הזה של המספר אלף שבע מאות שבעים וחמשה מאינסוף ברוך הוא, דרך האות א', שהוא גם הסכום הכולל של כ"ז אותיות האלף בית העברי, הבין משה, ובאמצעות המספר הזה 1775 הוא יוצר ווים למשכן, כי לאות ו' קשר כפול.

כל טוב לכולם הצלחה וברכה