כָּל-הַבֵּן הַיִּלּוֹד, הַיְאֹרָה תַּשְׁלִיכֻהוּ

דורש מדרש רבה לחומש שמות את הפסוק הבא:

"כָּל-הַבֵּן הַיִּלּוֹד, הַיְאֹרָה תַּשְׁלִיכֻהוּ", (שמות א כב)  אמר עמרם: "ולריק ישראל מולידים?"

מיד הוציא את יוכבד ופרש עצמו מתשמיש המטה וגרש את אשתו כשהיא מעוברת משלשה חודשים. עמדו כל ישראל וגרשו את נשותיהן. אמרה לו בתו: "גזרתך קשה משל פרעה, שפרעה לא גזר אלא על הזכרים ואתה על הזכרים ונקבות, פרעה רשע הוא וגזרתו ספק מתקימת ספק אינה מתקימת, אבל אתה צדיק וגזרתך מתקימת", עמד הוא והחזיר את אשתו. עמדו כל ישראל והחזירו את נשותיהם הוי פועה שהופיעה פנים כנגד אביה:

     שמות רבה א ח 

משה נמשה מימי היאור Nicolas Poussin (1594–1665)

משה נמשה מן היאור (Nicolas Poussin (1594–1665