להפוך חומר לצורה

בס"ד

לכבוד החברים שיחיו,

וכך כותב ה"אלון בכות" הורביץ, יוסף ב"ר משולם יששכר הלוי:

לעבוד את ה' בכל מפעליו גם במאכלו ובמשתהו ובמסחרו וקנינו. אם יעשה כל אלה הדברים רק למען ימצא חפצו להגות בתורת ה', או לעבדו בעבודת קיום מצותיו ולשמור חוקותיו א"כ כל מעשיו הם לשם שמים, אז הוא עובד בהם את ה'. כי כל עמלו שיעמול תחת השמש הוא רק לתכלית הטוב שהיא התורה. ועל איש המתנהג ככה והוא הגיע לתכלית הנרצה להפוך חומר לצורה.

ישאל קהלת...כיצד הופכים חמר (רמ"ח) איברים לצורה (צורת אדם, זוהר הקדמה, דף י"ג ע"ב)

צורה גימטריה 301
חמר גימטריה 248
ההפרש 53 גימטריה ג"ן פרשות שבתורה.
שנאמר ועץ החיים בתוך הג"ן.

כל טוב,

א.קליין