מדוע טבלו ישראל במצרים אגודת אזוב בדם אשר בסף והגיעו אֶל-הַמַּשְׁקוֹף וְאֶל-שְׁתֵּי הַמְּזוּזֹת

אגודת אזוב

"ולקחתם אגודת אזוב, וטבלתם בדם אשר-בסף, והגעתם אל-המשקוף ואל-שתי המזוזות, מן-הדם אשר בסף".

בהנחיות שמנחה משה את זקני ישראל להכנת קורבן הפסח נאמר: "מִשְׁכוּ, וּקְחוּ לָכֶם צֹאן לְמִשְׁפְּחֹתֵיכֶם--וְשַׁחֲטוּ הַפָּסַח. וּלְקַחְתֶּם אֲגֻדַּת אֵזוֹב, וּטְבַלְתֶּם בַּדָּם אֲשֶׁר-בַּסַּף, וְהִגַּעְתֶּם אֶל-הַמַּשְׁקוֹף וְאֶל-שְׁתֵּי הַמְּזוּזֹת, מִן-הַדָּם אֲשֶׁר בַּסָּף";

ויש להבין כי יש פה תיקון גדול, כי אזוב הוא צמח תבלין נמוך ומשתרע, כל-כך נמוך שנחשב לעזוב, אבל היות שג' קלחיו מחוברים יחדיו כמו האות א', המורכבת מאות ו' מונחת באלכסון, ושתי אותיות יוד מחוברות אליה, אות י' אחת מחוברת מצד ימין ולמעלה, ואות י' שניה מחוברת מצד שמאל ולמטה, הרי שנקרא אזוב, והוא אותו צמח שעזב אותו אותו הקב"ה, נמוך נשכח ומשתרע, ואשר נדרש לתקן את תיקון הקו האמצעי במצרים, ערב יציאתם משם.

היות והאזוב הוא צמח משולש, כלומר מתוקן בג' קווים, באמצעות טבילתו בדם קורבן הפסח שעל הסף, והגעתו [ מלשון יגיעה, והתאמצות, (effort)] אל המשקוף ואל שתי המזוזות, מתתקן דם קורבן הפסח בג' קווים. פירוש: דם הפסח הוא דם של קורבן בהמה, המשול לתאוות הבהמיות שיש באדם, וכאשר טובלים את אגודת האזוב (בחינת ג' קווים) בדם הקורבן, מרימים למעשה את דם הבהמה הנמצא על הסף, ומעלים אותו למעלת אדם, המתוקן בג' קווים. מדוע? מילת דם, נכתבת אותיות ד' ו-ם' דם, מילת אדם נכתבת אותיות א', ד', ו-ם', כלומר אדם הוא בחינת נפישה, דם, כי הדם הוא הנפש, שנוספה אליו האות א' בראשיתו, לכן נקרא אדם, או, א-דם, שאינו רק דם, כלומר שיש לו קשר לבורא עולם, לאלוקות, באמצעות אות א' המתוקנת בג' קווים. כפי שהזכרנו קודם, הא' מורכבת משלוש אותיות אות ו' באלכסון, ושתי אותיות י'. אות הי' המחוברת אל האות ו' מצד ימין ולמעלה היא בחינת חסדים, או קו ימין, אות י' המחוברת אל האות ו' מצד שמאל ולמטה היא בחינת גבורות, או קו שמאל, ואות ו' המונחת באלכסון נחשבת לקו אמצעי.

וכך מתקנים ישראל תיקון חשוב בפסח מצרים, הם טובלים את אגודת האזוב (ג' קווים, ימין שמאל ואמצע, או חסד דין ורחמים) בדם אשר על הסף ומגיעים (מלשון יגיעה) אל המשקוף, מלשון השקפה, שנאמר השקיפה ממעון קדשך מן השמים, כי שמים, היא בחינת אמונה שבאדם הנחשבת למקום זך ושקוף, שרוצה לתת ולהשפיע את טובו יתברך לנבראים, ואל שתי המזוזות, כי המזוזות הם ב' קווים ימין ושמאל, שכאשר משקיף מן השמים רואה היכן להשפיע חסדים (ימין) והיכן להשפיע גבורות (שמאל).

וכך יוצאים ישראל ממצרים בסוד אדם, שכן אתם קרויין אדם ואין אומות העולם קרויין אדם.

שבת שלום לכל ישראל, ופסח כשר ושמח