מדוע לא יכול היה נח לבקש רחמים על בני דורו ונתגלגל במשה

בס"ד

שלום וברכה לכל בית ישראל,

מדוע לא בקש נח רחמים על בני דורו

מדוע לא בקש נח רחמים על בני דורו

ספר זהר חדש* מבאר מדוע לא בקש נח רחמים על העולם,

אות קיג) בא וראה מה השיב הקב"ה לנח, כשיצא מן התיבה, וראה כל העולם חרב, והתחיל לבכות עליו, ואמר רבש"ע, נקראת רחום, היה לך לרחם על בריותך.

קיד) השיבו הקב"ה, רועה שוטה, עתה תאמר זה, ולא בזמן שאמרתי לך בלשון רכה, שכתוב עשה לך תבת עצי גופר וגו', ואני הנני מביא את המבול וגו' לשחת כל בשר וגו' ויאמר ה' לנח וגו'. כי אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה. כל כך נתעכבתי עמך, ואמרתי לך, כדי שתבקש רחמים על העולם. ומאז ששמעת שאתה תנצל בתיבה, לא נכנס בלבך צער העולם, ועשית תיבה ונצלת. ועתה שנאבד העולם, פתחת פיך לדבר לפני בקשות ותחנונים.

קטז) אמר רבי יוחנן, בא וראה מה בין הצדיקים שהיו לישראל אח"כ, ובין נח. נח לא הגן על דורו, ולא התפלל עליו כאברהם. דכיון דאמר הקב"ה לאברהם, זעקת סדום ועמורה כי רבה, מיד ויגש אברהם ויאמר. והרבה דברים כנגד הקב"ה, עד ששאל שאם ימצא שם עשרה צדיקים שיכפר לכל הדור בשבילם, וחשב אברהם שיהיו י' בעיר, עם לוט ואשתו ובניו ובנותיו, וחתניו, ולכן  לא התפלל יותר.

קיז) בא משה והגן על כל הדור, כיון שאמר הקב"ה למשה, ישראל חטאו, סרו מהר מן הדרך. מה כתיב ביה, ויחל משה. מהו ויחל. מלמד שהתפלל עד שאחזתו חלחלה. רבנן אמרי, לא הניח משה להקב"ה, עד שנתן נפשו עליהם מן העולם הזה ומן העולם הבא. דכתיב ועתה אם תשא חטאתם ואם אין מחני מספרך אשר כתבת.

קיח) אמר רבי יוסי מכאן ויאמר להשמידם לולי משה בחירו עמד בפרץ לפניו. וכן כל הצדיקים הגינו על דורו, ולא הניחו מדת הדין הדין לשלוט בהם.

קיט) ונח התעכב עמו הקב"ה, ואמר לו ריבוי דברים, שמא יבקש עליהם רחמים, ולא השגיח, ולא בקש עליהם רחמים, ועשה תיבה ונאבד כל העולם.

מלמד כי נח הסתפק בדברי ה', "כי אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה", ראה שהוא עצמו נצל ולא יכול היה להתפלל על שאר העולם ברחמים, ויצא חגר מן התיבה, כי נשכו האר"י, כדכתיב עולם חסד יבנה, ונגף ברגלו מפני הארי, שהוא מצד החסד, ככתוב איזהו חסיד המתחסד עם קונו, וכתיב ורגלי חסידיו ישמור, ונתגלגל במשה, שאמר שש מאות אלף רגלי העם אשר אנכי בקרבו, שהאיר והתפלל על שש מאות אלף רגלי אשר הרגיש בקרבתם נכלל מהם והתעבר בהם.

נח לא יכול היה יכול להתפלל על בני דורו כי לא היה בו קו אמצעי המכונה אדם, ולכן הציל רק את החיות, כלומר את חיוּת הקודש הוא לקח אל התיבה, לכן כאשר יצאו מן התיבה, והוא חגר, כי נשכו הארי, הקריב בנו, שֵׁם, את הקורבן ונשלם בו העולם.

שבת שלום ומבורך

...

* זהר חדש, פרשת נח, מאמר נח לא בקש רחמים על העולם