מדוע לא נקבר משה בארץ ישראל?

שלום כולם,

ויקבר אתו בגי בארץ מואב מול בית פעור ולא ידע איש את קברתו עד היום הזה (בראשית לד ו')

שואלים כולם איך ייתכן שאדם כמו משה רבינו אדון הנביאים, המובחר שביצורים לא נקבר בארץ ישראל, מקום בו נקברו האבות והאמהות, והאבות הקדמוניים אדם וחווה, אולי בכל זאת לא נעשו מספיק מאמצים להביא אותו לקבורה בארץישראל, ייתכן גם כי לא בקש משה מאיש, כי היה צנוע. נתבונן מעט בדברים: אברהם אבינו קנה את מערת המכפלה מעפרון החיתי לאחוזת עולם, כדי לקבור את שרה אמנו, ובמותו קברו אותו בניו יצחק וישמעאל בה. לאחר מכן נקברו בה יצחק ורבקה, ולאחר מכן לאה, לעומת זאת יעקב שנאסף במצרים בקש מבנו יוסף בשבועה, "אל נא תקברני במצרים" (בראשית מז כט), ואילו יוסף בנו, שמת במצרים השביע את הסובבים אותו, פקד יפקוד ה' אתכם והעליתם את עצמותי מזה (בראשית נ כה).

במה שונה משה רבינו מכל קודמיו? הרי ראינו כי יש מי שמת בארץ ישראל ונקבר בה, ולא זאת אלא אפילו מי שמת בחוצה לארץ, גם מובא לקבורה בה, כלומר מיתה בחוץ לארץ היא לא תרוץ לקבורה מחוצה לה. הנה מספר לנו ספר הזהר כי במשה האיר השמש העליון שהוא שם הויה ב"ה לכן נאמר פני משה כפני חמה, לכן נקבר משה ממזרח לירדן ששם מאיר שם הויה פשוט שהוא אספקלריה המאירה.

מה שאין כן יהושע תלמידו של משה רבינו, פניו כפני לבנה, מדוע מתאר הזהר את פני משה כפני חמה ואת פני יהושע כפני לבנה? כאשר נתבונן במאורות נוכל לראות כי החמה הוא גוף מאיר, החמה מאירה לכל יושבי כדור הארץ, לעצים, לפרחים, לצמחים, לשדות, לבני האדם, לחיות, לעופות, לבהמות, לדגים, לכולם, לכלל הבריאה כולה, ואילו הלבנה אין לה אור משל עצמה, היא זקוקה לאור החמה שיאיר דרכה, כך אומר הזהר הקדוש הוא ההפרש שבין משה ליהושע, משה כפני חמה, הוא מאיר לכלל האנושות לכלל העולמות אורו עצום ואינו מותנה, הוא אור העצמות, לכן נאמר על משה, פני משה כפני חמה, ואילו על יהושע תלמידו נאמר פני יהושע כפני לבנה, כלומר כל הארת יהושע נובעת ממה שמעניק לו מורו הגדול משה.

והיות שאורו של משה רבינו כה עצום ואינסופי, לא יכול היה משה להקבר בארץ ישראל מפני שאין שווי צורה בין ארץ ישראל למשה רבינו, ישאל השואל ובצדק, איך בכלל אפשר לומר דבר כזה? והתשובה היא כי ארץ ישראל נמשכת ממלכות אינסוף, ומלכות אינסוף היא המלכות המסיימת ששמה סוף ותכלית להתפשטות האינסופית, ואילו משה רבינו מאיר באור עצמותו האינסופית, נמצא אם כן, כי אלו תכונות הפוכות, אור אינסוף ברוך הוא המיוצג בפני משה, ואור מלכות אינסוף המיוצג בפני יהושע. ונמצא כי מקום קבורתו של משה מעברו המזרחי של נהר הירדן, אינו לגרעון אלא לשבח. וגם העובדה שלא נכנס לארץ ישראל היא שבחו, כי אין הוא מקומו בארץ ישראל.

כל טוב לכולם ושבת שלום

...

מקורות:

  • כתבי האר"י, שער הפסוקים, פרשת בהעלותך סימן י"ב, מאמר ותדבר מרים ואהרן במשה על אודות וכו', עמוד קעא טור ב' ד"ה ועתה רצו לדחות סברא אחרת
  • זהר פרשת לך לך אות סה עמוד כו