מדוע נקראת ארץ ישראל בשם ארץ הצבי

שלום לכולם,

ידוע לכל כי ארץ ישראל נקראת גם ארץ הצבי, ככתוב בנביא, "ביום ההוא נשאתי ידי להם, להוציאם מארץ מצרים, אל ארץ אשר תרתי להם זבת חלב ודבש, צבי היא לכל הארצות" (יחזקאל כ' ו'). אך מדוע מכל בעלי החיים הקיימים עלי אדמות כנה הנביא את ארץ ישראל בשם ארץ הצבי, מדוע לא כנה אותה בכינוי ארץ האיילה, או ארץ היעל, ארץ התנשמת, או ארץ הנשר, ארץ השפן, או ארץ האיילים, מה מיוחד כל כך בצבי, שארץ ישראל זכתה להדמות לו?

נתבונן בדברים, "צבי" עולה בגימטריה ק"ב או 102. בספר הזהר מופיע כי י"ז ווין הם ק"ב או 102, כלומר י"ז עולה שבע עשרה, ו' עולה שש, מכאן שבע עשרה פעמים שש, ק"ב או 102. ובפשטות ארתמטית 17X6 = 102, אך כפי שהראנו במאמרים הקודמים, המספרים המופיעים בתורה אינם מבטאים רק כמות אלא מבטאים גם אייכות, נשאלת השאלה איזו אייכות מבטאים המספרים שהראנו, ואיך הם קושרים אותנו אל ארץ ישראל היא ארץ הצבי?

נחזור למאמר רשב"י קו המידה (שער מאמרי רשב"י) האומר כי י"ז (פעמים) ווין (אותיות ו') הן ק"ב או 102 ונראה כי הצרוף י"ז בגימטריה עולה שבע עשרה, וגם המילה טו"ב עולה שבע עשרה. אות ו' עולה שש, ומבחינה איכותית היא רומזת להארת שש הספירות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד. נמצא כי כאשר אומר רשב"י י"ז אותיות ו' הוא ק"ב או 102, הוא מתכוון לשבע עשרה הארות של טו"ב הנמשכות למלכות, דרך י"ז הווין.

כלומר באמצעות י"ז אותיות ו', נשפעות למלכות, שבע עשרה הארות של ספירת חסד, שבע עשרה הארות של ספירת גבורה, שבע עשרה הארות של ספירת תפארת, שבע עשרה הארות של ספירת נצח, שבע עשרה הארות של הוד, ושבע עשרה הארות של ספירת יסוד. היות שמילת "צבי" עולה ק"ב או 102, הרי ששם "צבי" מסוגל להמשיך את כל ההארות הללו למלכות, דרך טו"ב ווין, דרך י"ז אותיות ו'.

לכן מכנה הנביא יחזקאל את ארץ ישראל בשם ארץ הצבי, משום שכפי ששם ישראל מסוגל להשפיע ישר-אל, כך גם מסוגל השם "צבי" להשפיע שבע עשרה הארות של טו"ב דרך י"ז אותיות ו', המקיימות שוויון צורה עם שמו.

כל טוב לכולם הצלחה וברכה