מהו סוד שנצטוו ישראל במצרים לקחת להם שה לבית אבת

שלום לכולם,

ויקחו להם שה לבית אבת

מדוע נצטוו ישראל במצרים לקחת להם שה לבית אבת, מדוע לא פרה איל או תחש, אריה מדוזה או ג'ירפה, איזה שווי צורה מקיים השה בנפש האדם פנימה, ואיך הוא קשור לעץ הדעת ולחטא אדם הראשון כל זאת ברשימה הבאה בס"ד.

הנה ידוע כי אדם הראשון נולד מהול, וענין מהול שלא היה לו יצר הרע כלל, אך משחטא בעץ הדעת היה מושך בערלתו, כלומר אע"פ שנולד מהול תמים וטהור, לאחר האכילה המשיך את פוטנציאל הרע לכל העולמות, וזה פרוש לשון חז"ל שאדם הראשון מושך בערלתו היה (סנהדרין לח ב) כלומר ממשיך את הרע, לכל העולמות.

כדי לתקן את חטאו של אדם הראשון נדרשו עשרים וששה דורות. מאדם עצמו שהושם בגן עדן, וגורש ממנו לאחר החטא, עד ללידת משה רבינו במצרים. ובלשון משל ניתן לומר כי כדי לתקן את חטא עץ הדעת טוב ורע, היה צריך לקשור אותו עם האכילה מעץ החיים, נשאלת השאלה כיצד עושים זאת?

נתבונן בפרשת בא, חומש שמות, פרק  יב, פסוקים א - ג  "ויאמר יהוה אל משה ואל אהרן בארץ מצרים לאמר: החדש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה. דברו אל כל עדת ישראל לאמר בעשר לחדש הזה ויקחו להם איש שה לבית אבת שה לבית".

במצוות החודש שמוסר ה' אל משה ואהרון מתחיל התקון: החודש הזה לכם ראש חודשים, כלומר החודש הזה, הז"ה גימטריה טו"ב, הוא ראש החודשים וכאן מתחיל התקון, כלומר לא תשרי שבו נברא העולם בשם אלהים (כמו בבראשית פרק א')  אלא ניסן, בו יוצאים ישראל ממצרים, אשר צרופו של חודש ניסן נמשך מן הפסוק ישמחו השמים ותגל הארץ (תהלים צו יא), שהוא שמו הגדול והפשוט במידת הרחמים. כלומר כאן מתחיל התקון בשם הוי"ה ברוך הוא, שהוא צרופו של עץ החיים. לכן אומר הברוך הוא למשה ואהרון, החודש הזה שצרופו יהו"ה, הוא הראשון לחודשי השנה, כלומר שם הוי"ה ברוך הוא הוא הראש, הוא הזכר הוא המשפיע לכל החודשים, שהיא השנה, כי כאשר מתחילה השנה בניסן מתברכים כל החודשים כולם ממידת הרחמים שהיא צרופו של חודש ניסן ואז באה גאולה לעולם.

עד כאן ראינו איך באמצעות שיחה מוסר הקב"ה למשה ואהרון את שורש הנהגת העולמות במידת הרחמים, שהוא מצב תאורטי, נשאלת השאלה, איך מחברים את התיאוריה עם המעשה, ועל כך באה תשובה: "דברו אל כל עדת ישראל לאמר, בעשר לחדש הזה, ויקחו להם איש, שה לבית אבת, שה לבית".

כלומר כדי לתקן את הברית או החוזה שהופר בין אדם הראשון לה', שאכל מעץ הדעת טוב ורע בלבדו, ללא חבור לעץ החיים, עלינו לספור עשרה ימים מראשית חודש ניסן, ובעשר לחודש, שהוא מקביל לספירה העשירית שהיא מלכות, בה נתבצעה למעשה ההפרדה שבין אדם הראשון לה', באותו מקום ממש בו חלה השבירה חל גם התיקון, לכן נצטוו כל עדת ישראל לקחת בעשר לחודש הז"ה שהוא גימטריה טו"ב, ששם הוי"ה ברוך הוא מאיר בו במידת הרחמים, שה לבית אבת.

מדוע שה ולא בהמה הוא חיה אחרת? אומר רמח"ל בספר אדיר במרום, כי ש"ה גימטריה ערל"ה, כלומר השם ש"ה מקיים שווי צורה עם המילה ערל"ה, אותיות רע לה', וכאשר מצווים ישראל לקחת ש"ה לבית אבת, הכוונה היא לקחת את בחינת הערל"ה שהיה מושך בה האדם הראשון, וממשיך אותה לכל העולמות, ולהחזיר אותה למקומה, כאשר המילה אבות כוונתה היא קדמות ראשונית. כי אב קודם לבן, וכאשר אומרת התורה ויקחו להם שה לבית אבת שה לבית, הכוונה היא שיחזירו את הרע לטוב, כיצד?

גימטריה של המילה ויקחו הוא ק"ל 130 שהוא ה' הוויות, כלומר ה' פעמים שם הוי"ה ברוך הוא כי שם הוי"ה ב"ה בגימטריה כ"ו או 26 כפול חמש הוא 130. כלומר כבר בלקיחה של הרע פנימה ולא הוצאתו החוצה כבר עושים תיקון. וממשיך הפסוק ויקחו להם, להם אותיות מלה, כלומר בזה שישראל לוקחים להם שה לבית אבות, למעשה הם מתקנים את חטא אדם הראשון כיצד? כפי שאמרנו קודם, כבר במילת ויקחו הם לוקחים ה' ההויות, חמש פעמים או חמש בחינות של מידת הרחמים, ותיבת להם אותיות מלה, שעם הכולל שהוא אחד, הרי 86 פ"ו שהוא שם אלהים, ובזה שהם לוקחים להם, הם מתקנים אותיות  מלה שהיא הברית בה חטא בה אדם הראשון. וע"י כך שלוקחים ישראל את הרע פנימה, ומחברים אותו למידת הרחמים הוא שם הוי"ה ברוך הוא אז יכול להבנות בית, וזה שכתוב שה לבית, כי בחכמה יבנה בית, כי הבית נבנה באמצעות האות י' הנקראת אות ברית קודש.

ברוך ה' לעולם אמן ואמן