מהו סוד שכותבת התורה פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן, זהר פרשת פנחס

שלום וברכה לכולם,

פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן

פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן, תמונה Juan Felipe Rubio

מהו סוד שכותבת התורה פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן, מדוע כותבת התורה ב' פעמים בן, בפעם הראשונה בן אלעזר, ובפעם השניה בן אהרן הכהן, מדוע אינה מסתפקת בבן אחד, נקרא בזהר פרשת פנחס.

זהר פנחס אות יא) ת"ח, מאן דמקנא לשמא קדישא דקב"ה, דאפילו לא יזכי לגדולה, ולא אתחזי לה, רווח לה ונטיל לה. פנחס לא אתחזי ליה בההוא זמנא, ובגין דקנא לשמא דמאריה, רווח לכלא, וסליק לכלא, ואתתקן ביה כלא וזכה לאשתמשא בכהונה עלאה. מההיא שעתא, פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן, דאשלים לתרין דרגין, בגין דקנא לשמא דמאריה, דאתתקן מה דאתעקם.

באור הסולם אות יא) ת"ח מאן דמקנא וכו': בוא וראה מי שמקנא לשם הקדוש של הקב"ה, אפילו שאינו צריך לזכות לגדולה, ואינו ראוי לה, הוא מרויח אותה ולוקח אותה. פנחס לא היה ראוי לכהונה בעת ההיא, אלא משום שקנא לשם של אדונו, הרויח הכל, ועלה לכל, ונתתקן בו הכל, וזכה להשתמש בכהונה עליונה. מאותה שעה, פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן, שכתוב ב"פ בן, משום שהשלים לב' מדרגות, דהיינו שתקן את עצמו וגם תקן נשמתם של נדב ואביהוא שנתגלגלו בו. שהם בני אהרן, וע"כ כתוב, בן אלעזר, בן אהרן. שהוא משום שקנא לשם של אדונו, שנתתקן מה שנתעקם. כי הוא תקן את עצמו, וגם בחינות הנשמות של נדב ואביהוא שהיו מגולגלים בו.

הרחבת הדברים: בוא וראה אומר רבי שמעון, מי שמקנא לשם הקדוש של הקב"ה, הנקרא הוי"ה, שהוא שמו במידת הרחמים, אפילו שאינו צריך לזכות לגדולה, ואינו ראוי לה, הוא מרוויח אותה ולוקח אותה. נסביר את דברי רבי שמעון, ספירת יסוד מכונה בשם יוסף, יוסף גימטריה קנ"ו 156, הגימטריה של המילה קנאה, היא 156 או קנ"ו, כלומר לשם יוס"ף, ולשם קנא"ה ערכים שווים, נמצא כי שמקנא לשם שמים, שהוא הוי"ה, אוחז בספירת היסוד, או בשם יוסף, ומי שאוחז בשם יוסף, או בספירת יסוד מחזיק את כל בנין הקדושה, ולזאת מתכוון רבי שמעון, שפנחס לא היה ראוי לכהונה בת ההיא, אלא משום שקנא לשם אדונו, הרויח הכל, כל בנין הקדושה, ועלה לכל וננתקן בו הכל, וזכה להשתמש בכהונה
עליונה. כי כל בנין הקדושה עומד על ספירת יסוד, על המשפיע, שהוא קו אמצעי הנקרא שלו"ם.

מאותה שעה, אומר רבי שמעון, נקרא פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן, וזכה להקרא ב' פעמים בן, משום שהשלים לב' מדרגות, דהיינו שתקן את עצמו וגם תקן נשמתם של נדב ואביהוא שנתגלגלו בו שהם בני אהרן, וע"כ כתוב בן אלעזר, שרומז שתקן עצמו, ו-בן אהרן, שתקן את ב' בני אהרן נדב ואביהוא.

שהוא משום שקנא לשם של אדונו, שנתתקן מה שנתעקם. נסביר את הדברים, לכל תכונה בעולם יש תפקיד. קנאה הבאה מאהבה, כמו זו שהראה פנחס, קנאה שהיא תולדה של אהבת ה' יתברך, שעניינה הוא שלא יכול להיות שום דבר אחר חוץ ממנו בקדושה, היא קנאה לשם שמים, ותכונה זו אופיה הוא יושר, והיא מסוגלת לישר כל עקמומיות, תכונה זו נובעת מהשם ישראל, שפרושו ישר-אל, והוא קו
אמצעי.

זאת ועוד, שם הוי"ה במילוי ההין נכתב יוד,הה,וו, הה, והוא גימטריה ב"ן או 52, כאשר כותבת התורה פנחס ב"ן אלעזר, היא רומזת שתקן את בחינת הנוקבא שלו, שהיא אות ה' תתאה משם הויה, וכאשר כותבת התורה ב"ן אהרן הכהן, היא רומזת כי תקן אות ה' תתאה, בה חטאו נדב ואביהוא, בהקריבם אש זרה לפני ה'. וכאשר מחברים את ב' אותיות ה' מקבלים אות י' ברית קודש, בה זכה פנחס, אשר
בו נאמר הנני נותן לו את בריתי שלום.

כל טוב לכולם, הצלחה וברכה