מהו עמלק לפי הזהר הקדוש לפרשת ויקהל

בס"ד

שלום רב לכל בית-ישראל,

crocus-263278_960_720

אנו בשיעורנו בספר הזהר הקדוש, עם פרוש הסולם, שחיבר רבנו רבי יהודה הלוי אשלג זכר צדיק לברכה. פרשת ויקהל, למי שיש ספר מוזמן לפתוח. "ויקהל משה את כל עדת בני ישראל. משה רבינו מקהיל את עם ישראל מייחד אותם, מחבר אותם. בתחילה אומר להם עניין שמירת השבת, אבל הזהר הקדוש רוצה להתמקד בעניין אחר, רבי חייא פתח, "ויאמר שאול אל הקיני, לכו סורו רדו מתוך עמלקי", תתרחקו מהעם העמלקי פן אוסיפך עימו. אוסיפך מלשון סוף, ואתה עשית חסד עם כל בני ישראל בעלותם ממצרים, לא כדאי לך להיות קרוב לעמלקי, "ויסר קיני מתוך עמלק", אז הקיני באמת התרחקו לא כדאי להם להסתבך.

בוא וראה אומר רבי חייא מה כתוב בעמלק פקד פקדתי את אשר עשה עמלק לישראל, והקב"ה בכל המלחמות שעשו שאר העמים עם ישראל, מה הטעם שלא היה לפניו כמלחמה זו שעשה עמלק עמהם. זאת אומרת מדוע מתייחסים בחומרה כל-כך גדולה לעמלק יותר מאשר לעמים אחרים שהתקיפו את עם ישראל ומשיב, אלא וודאי המלחמה של עמלק היתה בכל הצדדים למעלה ולמטה, כי בזמן ההוא נתחזק נחש הרע למעלה ונתחזק למטה בעולם הזה. זאת אומרת יש קשר בין עמלק לנחש הרע.

המלחמה של עמלק היתה בכל הצדדים מציין רבי חייא למעלה ולמטה כלומר, הן בעולמות העליונים עולמות הנפש של האדם, והן למטה בעולם הזה, בגשמיות. מה הקשר בין הנחש הרע לבין עמלק, הזהר הקדוש מדבר כמובן רק על הצד הרוחני של האדם, והנחש הרע, זה שפתה את אדם וחווה, הוא מציאות בנפש האדם, הוא התכונה של הרצון לקבל הנאה ותענוג שיש בנפש האדם.

מהו נחש ברוחניות?

נחש מלשון ניחוש כפי שאומר הפסוק, "כי זה אשר ינחש בו אדני", על הגביע של יוסף כך נאמר שהיה מסתכל בגביע והיה רואה את מה שמתרחש בעולם כולו, והיה רואה עתידות. זאת אומרת נחש, לשון ראיה, כי הרצון לקבל של האדם, אחת מן ההנאות שלו, הוא לראות ולהבין להשכיל ולהרגיש כל דבר. הרצון לקבל איננו רוצה להאמין אלא לנהל את החיים על בסיס של הבנה וידיעה. לכן הוא מכונה בשם נחש מלשון הפסוק הזה, "כי זה אשר ינחש בו אדני".

נקודה נוספת בגשמיות הנחש מכיש ונעלם, כך גם הרצון לקבל של האדם הוא מכיש, הוא נושך ואחרי זה הוא נעלם כמו שכתוב, "אכלה ומחתה פיה ואמרה לא פעלתי אוון", זאת אומרת אדם יכול לעשות כל מיני רעות, והרצון לקבל תמיד רוצה להראות כצדיק כתמים, שהוא בסדר, אז זה צורת הפעולה של הנחש, מכיש, מחדיר את הארס שלו, ואחר כך נעלם.

כך גם הרצון לקבל פועל בנפש האדם, מאחורי הקלעים הרבה פעמים אדם פועל פעולות שונות, מדבר דיבורים שונים כלפי חוץ הוא פועל ומדבר טוב ונראה כאדם הגון וישר, השאלה מה המניעים שעומדים  מאחורי פעולותיו ודיבוריו, בדרך כלל זהו האגו של הבן אדם הרצון לקבל הנאה ותענוג שהוא המכונה בזהר הקדוש בשם נחש הרע. כן הזהר מקשר בין נחש לבין עמלק.

מהו נחש הרע אורב על פרשת דרכים ברוחניות?

אות ב, מה נחש הרע אורב על פרשת דרכים, אף כן עמלק היה נחש רע לישראל, שארב להם על פרשת דרכים, שכתוב אשר שם לו בדרך בעלותו ממצרים. זאת אומרת מצד הפשט זה נראה כמן טקטיקה מלחמתית שעמלק אורב לעם ישראל מחכה בפרשת דרכים, ובא לו מכמה דרכים, אבל כשמדברים מבחינה רוחנית, אז הכוונה היא שכאשר האדם נמצא בפרשת דרכים, זאת אומרת האדם לא סגור על שום דרך, הוא לא בטוח בדרכו.

לפרשת דרכים יש כידוע ארבע דרכים, אם כן הזהר הקדוש רוצה לומר, שהאדם לא בטוח ולא יודע בדיוק את דרכו מסתפק, מתלבט ואז בא הרצון לקבל של האדם, ומנצל את הסיטואציה הזאת של הספק, ושל ההתלבטות ומנסה כמובן למשוך אותו לכיוון של חיים אגואיסטיים, חיים של סיפוק ואהבה עצמית. אז זה אומר רבי חייא מה נחש הרע אורב על פרשת דרכים, זאת אומרת, הנחש לא יכול להשתלט על אדם שדרכו בטוחה לו, שדרכו סלולה וברורה לו. אלא רק אדם שהוא מסתפק ומתלבט ומבולבל עליו יכול להשתלט הנחש הרע.

וכך זה בכל המישורים, אדם שדרכו ברורה, אי אפשר להזיז אותו, אבל אדם חלש, שהוא בספק שהוא בבלבול אז אפשר לגרור אותו לכיוונים לא טובים. וארב הוא למעלה לטמא המקדש, וארב הוא למטה לטמא את ישראל. ארב מלשון מארב, לא עם ע' אלא עם א'. הנחש או עמלק אורבים לאדם, אומר הזה"ק לטמא את המקדש, מקדש מרמז על הלב של האדם, על הרצון של האדם, "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם", כל אדם ואדם מצווה לבנות בתוך לבבו מקדש, ואז יתקיים בו ושכנתי בתוכם.

כל טוב ברכה והצלחה 

שיחה מאת האדמו"ר הרב אברהם מרדכי גוטליב שליט"א ע"פ דרכו של המקובל האלוקי רבי יהודה הלוי אשלג מחבר פרוש הסולם על ספר הזהר.