מהו שאמרה תורה על משה רבינו ויפן כה וכה וירא כי אין איש, זהר פרשת נשא

בס"ד

שלום וברכה לכולם,

כי אין איש

מהו שאמרה תורה בספר שמות על משה רבינו, ויפן כה וכה וירא כי אין איש? מי הוא האיש המדובר אותו מחפש משה רבינו, ומדוע תלויה בו הגאולה, כל זאת בזהר פרשת נשא אות קב, קריאה נעימה לכל.

קב) א״ל רעיא מהימנא, באומאה עלך בשמא דידו״ד, לא תאחר בכל יכולתך, דהא אנא בצערא סגי. ויפן כה וכה וירא כי אין איש, עוזר לי, לאפקא לי מהאי צערא, בהאי קבורה דאתמר עלי, ויתן את הרשעים קברו, ולא אשתמודען בי, ואני תשיב בעינייהו בין ערב רב רשיעייא, ככלב מת דסרח בינייהו, דחכמת סופרים תסרח בינייהו, בכל קרתא וקרתא, ובכל אתר דישראל מפוזרין בינייהו בין מלכוון. ואתהדרו אינון ערב רב רעיין על ישראל, עאנא דקב״ה, דאתמר בהו ואתן צאני צאן מרעיתי אדם אתם, ולית לון יכולת למעבד טיבו עם ת״ח.

באור הסולם אות קב) א״ל רעיא מהימנא וכו׳: אמר לו (לאליהו) רעיא מהימנא, בשבועה עליך בשם הוי״ה, שלא תאחר הגאולה בכל יכלתך, כי אני נמצא בצער רב. כי עלי כתוב, ויפן כה וכה וירא כי אין איש, עוזר לי. להוציאני מצער הזה מקבורה הזו, שנאמר עלי ויתן את רשעים קברו, ואינם מכירים אותי ואני נחשב בעיניהם בין הערב רב הרשעים, ככלב מת שסרח ביניהם, כי חכמת סופרים תסרח ביניהם בכל עיר ועיר, ובכל מקום שישראל מפוזרים ביניהם בין המלוכות. ונעשו הערב רב רועים על ישראל, שהם צאן הקב״ה, שנאמר עליהם ואתן צאני צאן מרעיתי אדם אתם. ואין להם יכולת לעשות טוב עם ת״ח.

פירוש. כי משה רבינו שנקרא רעיא מהימנא, ה״ס התורה ודעת הפנימי, שלא תתגלה אלא בגאולה השלמה, ועד אז נאמר עליו והוא מחולל מפשעינו. כי התורה שה״ס רעיא מהימנא, נתחוללה ונעשתה חללה, כי נעלמה הפנימיות שבה, ולא נשארה לנו רק החצוניות. ואני חשיב בעינייהו בין ערב רב רשיעייא ככלב מת שסרח, כלומר שהם מתרחקים מפנימיות התורה כמו שמתרחקים מסרחון. שעליה אמרו, וחכמת חכמים תסרח.

הרחבת הדברים: משה רבינו הוא רעיא מהימנא משביע את אליהו בשם הויה, שלא יאחר הגאולה, שהוא גילוי סודות התורה, ומדוע מזכיר רעיא מהימנא את שבועת אליהו בשם הויה שלא יאחר את הגאולה? כי משה, נמצא בצער רב, ומדוע נמצא משה בצער רב, ומביא ציטוט מן התורה בספר שמות, ויפן כה וכה וירא כי אין איש, כלומר אין איש עוזר לי, כי איש לשון אש י', והוא איש שמגולה בו סודות התורה, כפי שכתוב על אליהו, איש האלקים, וכאשר כתבה התורה ויפן כה וכה וירא כי איו איש, התכוונה לומר, כי איו איש שיכול לעזור לו להוציאו מקבורה הזו, שנאמר ויתן רשעים קברו, כי כאשר איננו מכירים בחכמת ה' יתברך, זה נחשב לחכמת ה' כקבורה וגניזה שלה, ומשה שהוא הגואל, כל עוד שלא נגלים סודות התורה, נחשב לו שהוא יושב בין הערב רב הרשעים, שכתוב וימנע מרשעים אורם, וכל אימת שנמנע אור הגאולה מן הנגאלים, נחשב לגואל, שהוא משה, שהוא יושב בחושך, כי אינו יכול להאיר להם סודות התורה, לכן אומר הכתוב כי אשב בחושך (בגלות) הויה אור לי (שבועת אליהו) לכן מבקש משה הוא רעיא מהימניא, מאליהו שיערוב לו ויגלה סודות התורה, כדי שהגאולה תצא מן הכוח אל הפועל, כי חכמת סופרים תסרח בכל עיר ועיר, ובכל מקום בכל מקום שישראל מפוזרים ביניהם בין המלוכות.

ונעשו הערב רב רועים על ישראל, שהם צאן הקב״ה, שנאמר עליהם ואתן צאני צאן מרעיתי אדם אתם. ואין להם יכולת לעשות טוב עם ת״ח, שלתלמיד חכם הוא הלומד מהבורא הנקרא חכם.
זאת ועוד, כיוון שהערב רב רועים על ישראל, הם זנים את ישראל ברע, מלמעלה למטה, ואין לישראל אפשרות להקרא אדם, כי ישראל רק בתנאי שה' רועה אותם זכאים להקרא אדם, ככתוב בנביא, (יחזקאל לד, לא) וכאשר ערב רב זן על ישראל ממעלה למטה, אינם זכאים להקרא אדם, כי על בריאת האדם כתוב: "זָכָר וּנְקֵבָה בְּרָאָם, וַיְבָרֶךְ אֹתָם, וַיִּקְרָא אֶת שְׁמָם 'אָדָם' בְּיוֹם הִבָּרְאָם" (בראשית ה' ב'), כי אדם עניינו זכר ונקבה בייחוד, משפיע ומקבל, בקשר של אדם ואל, ואילו ערב רב זן על ישראל כבהמה מלמעלה למטה, כרביעת בהמה, ולא בזווג פנים אל פנים הנקרא אדם.

לכן משה רבינו, שהוא סוד התורה והדעת הפנימי, (זיווג בין חכמה ובינה) לא יכול להתגלות, אלא בגאולה שלמה, ועד שתתגלה גאולה שלמה נאמר עליו והוא מחולל מפשעינו (המשיח) כי התורה שהיא סוד רעיא מהימנא, שהוא הרועה הנאמן, סוד האמונה הרועה את ישראל במדבר, היבש משם הויה, נתחוללה ונעשתה חללה, כי נעלמה הפנימיות שבה, (שם הויה) ולא נשאר לנו רק החיצוניות. ואני, משה (שהוא אותיות השם, שם הויה, שם מ"ה, אד"ם) אני חשוב בעיניהם בין הערב רב הרשעים, ככלב מת שסרח, כלומר, שהם מתרחקים מפנימיות התורה כמו שמתרחקים מסרחון, שעליה אמרו חכמת חכמים תסרח.

ויהי רצון שנתקרב אל פנימיות התורה כאדם המריח מור ולבונה