מהו שאמר הכתוב בפרשת וזאת הברכה מימינו אש דת למו?

בס"ד

שלום וברכה לכולם,

סולפור

מימינו אש דת למו

בפרשת וזאת הברכה, כאשר מברך משה איש האלקים, את בני ישראל לפני מותו הוא אומר: "וְאָתָה מֵרִבְבֹת קֹדֶשׁ מִימִינוֹ אשדת [אֵשׁ דָּת] לָמוֹ". למה מתכוון משה בדבריו אלו, מהו מימינו אש דת למו? מדוע נמצאת האש מימין, הרי ידוע שהחסד הוא בימין וגבורה היא בשמאל, נתבונן בפסוק.

ואתה הכוונה לבני ישראל, מרבבות קודש, הכוונה היא לספירת כתר, כי ספירת חכמה היא באלפים, בינה במאות, זעיר אנפין בעשרות, ומלכות ביחידות, לכן לספירת כתר מיוחסים רבבות, שרבבה היא עשרת אלפים, או עשר פעמים אות א', כי אלף כמספר, הוא אותיות אלף, האות הראשונה באלף בית העברי, אשר מיוחסת לאלופו של עולם.

תלמוד לומר, ואתה הכוונה לספירת ז"א, (באת) כלומר שורשך נעוץ מרבבות קודש מספירת כתר, כי כתר קו אמצעי, וגם ז"א קו אמצעי, ומימין לכתר כאשר מסתכלים ממטה למעלה נמצאת ספירת חכמה, וזהו שאמר משה, מימינו של כתר, אש דת למו, ספירת חכמה, ומדוע נמשלה החכמה לאש, כי כפי שניצוץ האש יכול להאיר בחשכה, כך חכמת האלוקות יכולה להאיר בנפש האדם פנימה, ומדוע אמר משה אש דת למו? מהו פירוש למו?

כאשר מתבוננים במילה למו, רואים ג' אותיות, ל', מ', ו'. לפי דברי האר"י הקדוש  האות ל' מורכבת מאות כ', ואות ו' כתובה מעליה, באופן שערכה של האות ל' בגימטריה הוא לא רק 30, אלא הוא גם כ"ו כלומר 26, כי ערך האות כ' הוא עשרים, וערך האות ו' הוא שש הרי עשרים ושש. כעת כאשר נסכם את הערך הגימטרי של המילה למו, כאשר ערכה של אות ל' (בה נסתר שם הויה, שהוא כ"ו) הוא עשרים ושש, הרי שערך המילה למו הוא ע"ב, או 72, כי ל' ערכה כ"ו, מ' ערכה ארבעים, ואות ו' שש, הרי 72, שהוא שם הוי"ה במילוי יודין הנכתב כך: יוד, הי, ויו, הי. כלומר במילת למו מסתתר שם הוי"ה במילוי יודין, שערכו ע"ב.

נמצא כאשר אומר משה מימינו אש דת למו, הוא מכוון לשם הויה במילוי ע"ב, כלומר ניתן לקרוא את הפסוק כך: מימינו אש דת, הוא שם הויה במילוי ע"ב או אות י' דשם הויה, או עולם אצילות. ומדוע אומר משה אש דת, ולא אש דעת, כי דעת שייך לקו אמצעי, ולא לקו ימין.

לכן כוונת משה בפסוק הוא: ואתה, ז"א, (מקורך) מרבבות קודש הוא ספירת כתר, אשר מימינו של ספירת כתר נמצאת ספירת החכמה, שעניינה אש ד"ת, כלומר אש של דבר תורה.

כל טוב לכולם הצלחה וברכה