מה ההפרש שבין אליהו למשה

שלום לכולם,

ויעל אליהו בסערה השמים, Giuseppe Angeli, 1740, איטליה, סגנון בארוק מאוחר

מה ההפרש שבין אליהו למשה, הרי במשה כתוב," ולא ידע איש מקום את קבורתו עד היום הזה", (דברים מ"ג לד) ובאליהו כתוב, ''ויעל אליהו בסערה השמים" (מלכים ב' ב' י"א) ושניהם נביאים, אלא משה הוא מבחינת החסד, לכן נאמר בו ''ויקבר אותו בגי בארץ מואב'' כי החסד נמשל למים, ותכונת המים שהם זורמים מן המקום הגבוה אל המקום הנמוך, ואת החסד הנמשל לזרע, צריך לקבור באדמה, כי רק כאשר הזרע נרקב (נקבר) באדמה הוא פושט צורה ולובש צורה, פושט צורה של זה-רע, ולובש צורה של טוב, ככתוב הביאני אל בית היין ודגלו עלי אהבה, כי אדם הראשון בעץ הדעת חטא, ואומרים חז''ל כי גפן היה וגרם לו ידיעה, וכדי לתקן חטא אדם הראשון נקבר משה מול בית פעור הוא אותיות בית עורף, שהוא אחורי הפנים, ללמדנו כי עיקר העבודה היא דבקות בה', ולדבקות צריך הסתרת פנים ולא גלוי, מטעם כי לא יראני האדם וחי, ואילו אליהו הוא מצד הגבורות העולות, כי הגבורה יסודה באש, השואף לעלות מעלה מעלה להדבק בשורשו, לכן לא נאמר באליהו עניין קבורה, כי אינו מקומו. ועוד נאמר ויעל אליהו בסערה השמים, גימטריה השמים 395 ועם חמשת האותיות ה'ש'מ'י'ם' הרי ארבע מאות, הרומז לארבע (אותיות) מ-אות י',  הרומז להתפשטות שם בן ד', הוא שם הוי"ה ברוך הוא, הוא עץ חיים, ומשום שדבק אליהו בעץ החיים, לא שייך בו לא מיתה ולא קבורה.

ברוך ה' לעולם אמן ואמן