מה יש בלאה שאין ברחל והוא הגורם לנישואי יעקב ללאה בתחילה

בס"ד

שלום וברכה לכולם,

נישואי יעקב ללאה בתחילה נמשכים מהנהגת עץ החיים, היא ההנהגה הקבועה המנהגת את העולם מעל מאורעות הזמן

נישואי יעקב ללאה בתחילה, מבטיחים לעם ישראל אחיזה בעץ החיים, שהיא ההנהגה הקבועה הנמשכת מרדל"א, ומנהגת את העולם מעל מאורעות הזמן.

מה יש בלאה שאין ברחל, והוא הגורם לנישואי יעקב איתה שלא ע"פ דעתו, איזו הנהגה היא מסמלת, ואיך חופה זו שנעשתה בסתר משפיעה על חיינו אנו.

ויש לדעת כי יש ענייני הנהגה הכלולים בנצח, שהוא המקום היותר רחוק מהנבראים, ויש עניני הנהגת הזמן הקרובים יותר לנבראים. לאה שבאדם מסמלת את סוד הנהגת הנצח שבו, ששורשה בעץ החיים, לכן היא שנואה, כי הנהגת הנצח ועץ החיים שנואים על האדם, היות שהיא הנהגת קבועה, ואילו האדם אוהב הנהגה נחלפת, ומשתנה ששורשה בעץ הדעת טוב ורע.

לאה היא סוד הנהגת הנצח ועץ החיים שהוא בקביעות, ורחל היא סוד הנהגת מאורעות הזמן, שהיא הנהגת עץ הדעת טוב ורע, לעיתים טוב ולעיתים רע.

והיות כי יעקב הנקרא ישראל, עלה במחשבה תחילה, וזאת אנו למדים מן התורה, כי התורה פותחת במאמר בראשית ומסיימת במילה ישראל, וכאשר קוראים את המילה הראשונה עם המילה האחרונה, בסוד מגיד מראשית אחרית, מקבלים את הביטוי הבא, "בראשית ישראל", היה מחוייב הברוך הוא להנחיל לו נצח, בסוד נחלה ללא מיצרים (שבת קי"ח עמוד א') מה עשה? נקט תחבולה, והעמיד את לאה תחת החופה, והיות שהכלה עומדת תחת החופה מכוסה, אין החתן רואה פני הכלה, ואז בחסות החופה ובכסות ההינומה מקדש יעקב את לאה, שהיא למעשה הנהגת הנצח.

מדוע שנואה לאה ועץ החיים הנמשל בה? כי עץ החיים נותן לאדם כדי חיותו ולא יותר מכך, כי אינו זקוק ליותר, כמו המצה שאנו אוכלים בפסח, היא דקה ונעשית ונאפת תוך ח"י דקות, כדי שלא תחמיץ ולא תתנפח. אך האדם אינו מסתפק בעץ החיים, הוא גם רוצה לדעת ולתפוס נפח וישות, לכן הוא אוהב את עץ הדעת טוב ורע ואוהב את רחל שהיא הנהגת הזמן המשתנה פעם טוב פעם רע, ובעיקר חול (רחל חול אור הבהיר) מה שאין כן לאה, היא קודש.

ומאחר שרצה הקב"ה להנחיל ליעקב הוא ישראל וישורון נחלה ללא מיצרים, היה מחויב להשיאו ללאה, היא עץ החיים, תחילה. כי נישואי יעקב ללאה תולים את עם ישראל, בהנהגת הנצח, הוא עץ חיים. לכן בשם לאה יש אות ה' מה שאין כן ברחל, כי אות ה' נכתבת ג' אותיות ו', שג' אותיות ו' עולות גימטריה ח"י, לכן רחל עקרה כי אין לה אות ה' שסודה הוא ח"י, והיא נאלצת לשאול אחת מאותיות הה' של בלהה, אמתה, כדי שתוכל ללדת. והנמשל הוא כדי שעץ הדעת טוב ורע, יתן גם הוא פרות מעת לעת במאורעות הזמן, הוא צריך לשאול חיים מעץ החיים בסוד אות ה'ראשונה של הוי"ה, כי מאורעות הזמן נשפעת הארתם מנהגת הנצח העומדת בקביעות ברדל"א, בו אין השגה ותפיסה כלל.

שנה טובה לכולם, ושנזכור כי הנהגת הנצח היא הקבועה, והיא עץ חיים, והיא זו אשר מזרימה חיים למערכת העולמות כולם.

כתיבה וחתימה טובה