מה פירוש הפסוק וישלחהו מעמק חברון ברוחניות

שלום לכולם,

שואלים המפרשים מדוע שלח ישראל את יוסף בנו האהוב היושב עימו בעמק חברון, לשאול לשלומם של אחיו הרועים בשכם, וכי לא ידע שהם שונאים אותו על כתונת הפסים המיוחדת שעשה לו אביו, וכי לא ידע כי שוטמים הם אותו על כך שהוא מספר להם את חלומותיו, מדוע נוהג כך אבא שאוהב את בניו, מדוע לשלוח כבשה תמימה למאורת זאבים, זאת ועוד יוסף הוא בנה של רחל, בן האשה האהובה של יעקב שנתקשתה בלידת אחיו בנימין ונפטרה, אם כך מדוע לנקוט בצעד חמור שכזה, מה מביא אב לשלוח בן היקר לו מכל למשימת התאבדות, ולא זאת, היות שהתורה היא אינה ספר היסטוריה אלא מפת דרכים רוחנית, מה מלמדנו הפסוק הזה ברוחניות, נשתדל להשיב על שאלות אלו אחת לאחת.

אומר רש"י, והלא חברון בהר שנאמר (במדבר יג) ויעלו בנגב ויבא עד חברון אלא (ב"ר) מעצה עמוקה של אותו צדיק הקבור בחברון לקיים מה שנאמר לאברהם בין הבתרים כי גר יהיה זרעך, כלומר לפי מדרש רבא שמביא רש"י, השילוח של יוסף מעמק חברון הוא כדי לקיים עצה עמוקה, שהיא ההבטחה שנתנה לאברם בברית בין הבתרים, כי גר יהיה זרעך, שעניינה הוא הניבוי שצאצאי אברם, יהיו גרים בארץ לא להם, כי שילוח יוסף לשכם הוביל בסופו של יום למכירתו לאורחת ישמעאלים שירדה מצריימה, ולרעב כבד בארץ כנען, שגרם לירידת כל בנ"י למצרים, לקיים גזרת השיעבוד שנתנה בברית בין הבתרים גר יהיה זרעך בארץ לא להם, היא העצה העמוקה עליה מדבר רש"י.

עד כאן סיפורי האבות, אך האם ניתן לראות את הפסוק וישלחהו מעמק חברון באופן מופשט, נתבונן בדברים. בפרשת חיי שרה כתוב, קרית ארבע היא חברון, אומר בעל הסולם כי קרית ארבע היא לא רק שם של מקום אלא קרית ארבע היא תכונה רוחנית, כלומר היות ששם בן ד', שם הוי"ה ב"ה, נכתב ד' אותיות, הרי שכל אימת שמתקיים ייחוד ד' אותיות ה' נקרא בשם קרית ארבע, לכן כותבת התורה קרית ארבע היא חברון, כלומר כל ייחוד של ד' אותיות ה' הקדוש, נקרא בשם חברון על שם חיבור ד' האותיות לכלל אחד, לשם אחד.

אם כן, מה פירוש הביטוי מעמק חברון, עמק לשון עומק, מהו אם כן עומק חיבור אותיות השם הקדוש? השם הקדוש נכתב ד' אותיות יהו"ה, חיבור של ד' אותיות, עומק החיבור הן אותיות י"ה משם הוי"ה, אותיות י"ה, גימטריה של שם י"ה במילוי האות א' נכתב כך: יוד הא, וגימטריה שלו כ"ו או 26, כלומר כבר באותיות השם י"ה במילוי האות א' יש רמז לשם הקדוש (הוי"ה) שגימטריה שלו כ"ו.

השם י"ה הוא כנגד ספירות חכמה ובינה אבא ואמא רעין דלא מתפרשין, אך כאשר אנו רואים שם הוי"ה בניקוד אלקים כלומר כאשר מופיעות ד' אותיות השם הפשוט, בניקוד אלהים שהוא, חטף סגול, חולם חיריק, שם זה הוא בבינה, אמא עילאה, וזה הפירוש וישלחהו מעמק חברון, מעומק חיבור אותיות ה' הקדוש ל - חיצונית, כי בספירת בינה היא אמא, מתחיל בנין הכלים, ואז נוצר הפירוד בין האור והכלי, נמצא אם כן הפירוש וישלחהו מעמק חברון הוא שילוח הכלים מאצילות האור, ממש כמו בשילוח הקדמון מגן עדן.

 

כל טוב לכולם הצלחה וברכה