מי המה הגיבורים אשר מעולם, אנשי השם, הגם אנחנו בהם?

המה הגיבורים אשר מעולם, אנשי השם, תמונה Pete Ashton

המה הגיבורים אשר מעולם, אנשי השם, תמונה Pete Ashton

מהו שורשה של הקנאה, איך היא קשורה לקנין בכלל, ולקנין רוחני בפרט, כיצד יכולים אנשים שקנאתם מעוורת אותם למכור את אחיהם, הדבוק בה', לעבד במצרים, בעשרים כסף. מי הם אחי יוסף שבי השונאים את הקדושה, מדוע הם חוזרים על טעותם ככלב החוזר על קיאו, בחושבם כי עשרה מהם (ללא יוסף ובנימין) יוצרים עשר ספירות בלימה, מחשבה המובילה אותם למכור את אחיהם, בעל כתונת הפסים, לעבד במצרים.

מספר הרח"ו בשם האר"י הקדוש, כי אחי יוסף נתקנאו בו על שמסר לו אביו כל סודות (התורה) שלמד מבית שם ועבר, שנאמר סוד ה' ליראיו ובריתו להודיעם . (ספר ליקוטי הש"ס, פרשת ויחי מאמר "ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך") ועוד כתוב שם (פרשת מקץ, מאמר וישא עיניו וירא את בנימין אחיו) כי יוסף גימטריה קנא"ה והוא יונק משם אל קנא ה', לכן כסף לסודות התורה, ואביו יעקב למדו אותם כדכתיב אלה תולדות יעקב יוסף.

ובזאת יתורץ מי הם אנשי השם, מדוע הם נקראים אנשי אמת זרע קודש, ואיך קשורה כל הכבודה הרבה הזאת אלינו. והנה אנו למדים כי לנח היו שלושה בנים: שם, חם, ויפת, וכאשר יצאו מן התיבה, בנה נח מזבח להעלות בו עולות לה'. מספר המדרש (תנחומא נח ט) כי להיות נח חיגר, לא היה יכול להקריב קורבן בעצמו, מפני שנשכו הארי ברגלו בשעה שהאכיל אותו בזמן שהיו בתיבה, ואת אותו קורבן תודה הנקרא עולה, שהוא עולה כליל להשם, הקריב בנו שם, כי בן בכור נחשב היה לכהן ולמלך, עד חטא עגל הזהב, שנאמר, וַיִּתְנַצְּלוּ בְנֵי-יִשְׂרָאֵל אֶת-עֶדְיָםמֵהַר חוֹרֵב, שהפסידו ישראל לאחר מעשה העגל, כתר תורה וכתר כהונה, וכתר מלוכה (ג' עדיים) ועבודת בכורות נתנה ללוים, שנאמר מלאו ידכם היום לה' (שמות לב).

ומספר רש"י בשם מדרש אגדה (נדרים לב) כי מלכי-צדק מלך שלם, אשר קיבל את פניו של אברהם בלחם ויין, בשעה שחזר ממלחמתו בארבעת מלכי המזרח, הוא שם בן נח, כלומר בנו בכורו של נח, הוא מלך שלם, היא ירושלים.

וכאשר נשאל מי הם אנשי השם, נאמר כי שם הוא ראשי תיבות של מקדשי שביעי, כי באדם יש עשר ספירות בלימה, ג' ראשונות הן כתר חכמה ובינה, שהן נסתרות ממנו, כלומר בהן טמון הכח, הפוטנציאל, אך הוא בגדר נסתר, מפני שעדיין לא יצא מן הכח (המחשבה) אל הפועל (המעשה), ולכן הוא מקור הברכה שהיא סמויה מן העין.

וכן יש באדם שבע ספירות תחתונות שהן, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. כאשר הספירה השביעית היא מלכות, והיא כנגד מלכות שמים, הנקראת שביעי, נוטריקון שבי היא, מלכות שמים שבי, בחינת נשמה שבאדם. ומי הם אנשי השם, אנשי שם הם אלו מקדשי שביעי, אנשים המקדשים את הנקודה דקדושה בלב האדם המכונה שביעי, נוטריקון שבי היא, היא הנשמה. ומדוע הם נחשבים לגיבורים אשר מעולם, כי עולם הוא מלשון נעלם ונסתר, להיות נקודת הקדושה שבאדם נעלמת ונסתרת ממנו, ורק ע"י התגברות כוחות הארי שבו, הנבחנות לגבורה, יכול האדם להוציא את נקודת הקדושה שבו, מהכח אל הפועל, מן המחשבה אל המעשה, ואלו המה הגיבורים, המה גימטריה נ' שהיא חמישים שערי בינה, שמי שהוא גיבור זוכה לנ' (חמישים) שערי בינה, אשר מעולם, כי מילת אשר סובבת על אותיות ראש שהוא רישא דלא איתידע (שעליו אי אפשר לדעת כלל אם הוא 'אין' או 'יש', ראש העליון של הכתר) ובכל זאת משתלשלים ובאים ממנו אנשי השם, השם אותיות משה, שהם כוחות הנשמה הנסתרים שבי המסוגלים ללכת באמונה מעל הדעת.

שבוע טוב לכל ישראל