עיונים בזה"ק פרשת "שלח-לך" מאת הרב אברהם מרדכי גוטליב שליט"א

בס"ד

שלום רב לכל בית ישראל,

לילה ויום ברוחניות

לילה ויום ברוחניות

אנו בשיעורנו בספר הזה"ק בפרשת "שלח לך", אנו מתמקדים בבאור הסולם שחיבר רבי יהודה הלוי אשלג זכר צדיק וקדוש לברכה, למי שיש ספר מוזמן לפתוח.

פרשת שלח לך

וידבר ה' אל משה לאמור: שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען, המימיך צוית בוקר? פסוק באיוב המימיך צוית בוקר, ידעת השחר מקומו, שחר כתוב, בלי ה׳ הידיעה, ה׳ נתרחקה משחר, מהו הטעם. אלא אמר ר׳ חייא בשעה שינטו צללי ערב והשמש שהוא ז״א, נוטה לבא, זאת אומרת מחצות היום ואילך, דהיינו אחר חצות היום, אז נחלש תוקפו של השמש, שהוא ז״א, אז שולט השמאל ונמצא הדין בעולם ומתפשט, ואז צריך האדם להתפלל, ולכוון רצונו, לפני אדונו.

זאת אומרת השמש שוקעת באופן הדרגתי ולאט לאט מתחיל הערב, הלילה, זה מכונה ברוחניות שמאל, אז נמצא הדין בעולם, הדין הכוונה הייסורים, העונשים, הצד השלילי, ואז צריך האדם להתפלל ולכוון רצונו לפני אדונו, כי אמר רבי ייסא כשנוטה השמש, לבא, ונחלש, דהיינו אחר חצות היום, אז נפתח פתח אחד בהשמש, ונאסף כחו של השמש, שהוא ז״א, וקו האמצעי. והשמאל שולט. ויצחק, שהוא קו השמאל, כורה באר תחתיו, בין האבות יצחק קו שמאל, אברהם קו ימין ויעקב קו אמצעי.

כיון שנכנס הלילה, כתבי הגזרות שכיחים בכיס שלהם, זוהי הלשון של הזה"ק, צריכים להתרגל ללשון הזאת, היא לשון ערטילאית, מופשטת, היא שפת קוד למעשה. כיון שנכנס הלילה כתבי הגזרות שכיחים בכיס שלהם. וכמה גדודי חבלה מתפשטים בעולם וכולם הולכים ומשוטטים בערבוביא, והולכים ומצחקים בנפשות הרשעים ומודיעים להם דברים. מהם שקרים, מהם אמיתיים, ומי שימצא בניהם, מבני אדם, נתנה להם רשות לחבל, וכל בני העולם ישנים, וטועמים טעם מוות. וכבר העמדנו הדברים, כך אומר רבי ייסא.

קצת להסביר את הדברים מבחינה רוחנית, מהו מצב של לילה ברוחניות, מצב של לילה הוא מצב של חושך, הסתרת פני הבורא יתברך, זאת אומרת בהסתרת פני הבורא יש כל מיני מדרגות, זאת אומרת יש אנשים שבכלל לא מאמינים שיש בורא, אם כן יכולים לעשות מה שרוצים. איו מי שיגביל את האדם. יש אנשים שמאמינים שיש בורא, אבל באמונה הזאת יש מדרגות שונות. זאת אומרת יש הבדל בין אדם שאומר שהוא באופן כללי מאמין שיש בורא, לבן אדם שמקיים שויתי ה' לנגדי תמיד.

זאת אומרת אדם שכל הזמן מצייר לעצמו ציור שיש בורא גדול ונורא בעולם, הציור הזה מכניס את האדם למשבצת, שיש כאן ישות אלוקית עצומה, ונפלאה ונוראה, ואדם לא יכול לעשות מה שהוא רוצה, כי הוא צריך בכל יום לתת דין וחשבון לפני אדונו. אדם שמצייר לעצמו את הציור הזה, אז כל החיים שלו הם נראים אחרת, הוא כפוף לאדונו, יש בו רגשות כבוד לאדונו, יראה, אהבה, זה אדם חי, חי את אדונו. אז לכן אני אומר, מצב של לילה הוא מצב יחסי, תלוי על מי מדברים באיזה פרמטר מדברים, מה הם הדרישות, אני שוב חוזר יש אנשים שבכלל לא מאמינים שיש בורא, וודאי הוא מצב של לילה, ואם לא מאמינים שיש בורא, אז האדם מנסה להפיק מה שיותר הנאה ותענוג מהחיים באמצעים הפשוטים והנמוכים העומדים לרשותו של האדם, הוא צריך כמובן להתחשב בזולתו, יש חוקים, יש חברה, אבל במסגרת הזאת הוא מנסה לעשות, בכדי להנות מן החיים, בדברים העומדים לרשותו, והדברים שעומדים לרשותינו הם לא גבוהים.

ויש אדם שמאמין שיש בורא, אם כן, כלפי הראשון הוא נחשב קצת יותר מואר, קצת יותר אמיתי, ויש אנשים שמקיימים תורה ומצוות, לומדים ועוסקים במצוות, אבל הם עושים את זה מטעם שכך חונכו ומוסכמות חברתיות וכד', ויש אנשים שממש מציירים לעצמם בזמנים מסויימים ביום, שויתי ה' לנגדי תמיד, שיש בורא גדול ונורא שהוא מנווט את כל העולם ושום דבר לא קורה כאן במקרה, אלא הכל מסובב ממנו והוא מעורב בכל המציאות כולה, ומחייה את כל המציאות כולה, ויש לו מטרה בכל המציאות הזו כולה, אדם שמצייר לעצמו את הציור הזה, אז הוא מלא רגשות כבוד ויראה ואהבה לבורא, זה מצב של יום. אז כלפי אדם כזה, גם מי שמקיים תורה ומצוות, הוא עדיין נחשב בלילה, אם הוא מקיים את התורה והמצוות מצד שהוא חונך, מצד נורמות חברתיות, הוא נחשב לפי הספר, יהודי טוב, הוא לומד הוא מקיים, אבל הוא לא חי את הבורא, באופן יחסי, עדיין נחשב מצבו כמצב של לילה.

אם כן, כל אחד ואחד יבחר לעצמו, אבל בכל אופן המכנה המשותף בין כל סוגי האנשים הללו שמנינו, הוא שהבורא נסתר, הבורא נסתר מהם, אז בזמן שהבורא נסתר, שולטים הכוחות האגואיסטים באדם ובחברה הישראלית, כוחות איגואיסטים כוחות של כפירה וזה מכונה בשפת הזה"ק, כמה גדודי חבלה משוטטים מתפשטים בעולם וכולם משוטטים בערבוביא, זאת אומרת בתוך האדם, אם הוא לא כפוף לבורא עולם, אז מי שולט אצלו? התאוות, היצרים האגו שלו, כוחות האגואיזים וכוחות הכפירה, כי הגוף שלנו לא רוצה להודות שיש בורא בעולם, אם הוא מודה בזה, אז זה מחייב. אי אפשר לומר שיש בורא בעולם, ואני עושה מה שאני רוצה, זה לא יכול להיות, אלא אם יש בורא בעולם, שהוא ברא את כל העולם כולו, הוא ברא אותי והוא אחראי עלי, והוא משגיח עלי, ולאחר הקדנציה, כאשר אדם נפטר, ומגופו לא נשאר דבר, רק הנשמה עולה לפני כסא הכבוד, וצריכה לתת דין וחשבון לפני בורא העולם, מה היא עשתה.

אם כן, וודאי שזה מחייב את האדם, אז זהו שכתוב כאן שבמצב של לילה, הזה"ק קורא לזה קו שמאל, כאשר השמש יורדת לאט לאט, והערב מתפשט, הערב והלילה, כיוון שנכנס הלילה כתבי הגזרות שכיחים בכיס שלהם, על איזה גזרות מדברים כאן, מדברים על גזירות שהקב"ה גוזר על האדם בזמן שהוא נמצא במצב של לילה, כתוב ראה נתתי היום לפניך את החיים, ואת המוות, את הטוב ואת הרע, ובחרת בחיים. כלומר ביד האדם לבחור, כל אדם במשבצת שלו, האם הוא רוצה לחיות במצב שלא מקושר לבורא, במצב שלא כפוף לבורא, כי הבורא יתברך ברא את כל הבריאה הזו כדי להביא אנשים למצב מתוקן, למצב שלם, למצב מאושר.

המשך שיעור שמע בזה"ק פרשת "שלח לך" מאת הרבי אברהם מרדכי גוטליב שליט"א

כל טוב הצלחה וברכה,

...

תמונה  Express Monorail