עיונים בזהר וכתבי האר"י, ואם אין מחני נא מספרך, מאת הרב אברהם מרדכי גוטליב שליט"א

בס"ד

שלום וברכה לכל בית ישראל,

"וְאִם-אַיִן--מְחֵנִי נָא, מִסִּפְרְךָ אֲשֶׁר כָּתָבְתָּ".

"וְאִם-אַיִן--מְחֵנִי נָא, מִסִּפְרְךָ אֲשֶׁר כָּתָבְתָּ".

חטא העגל ובקשת הסליחה של משה רבינו

לאחר חטא העגל מבקש משה רבינו, ועתה אם תשא חטאתם, מבקש שהקב"ה ימחול על החטא, ואם אין? ואם אין אתה מוכן לסלוח על חטאתם, מחני נא מספרך אשר כתבת, אומר רש"י מכל התורה כולה, שלא יאמרו עלי שלא הייתי כדאי לבקש עליהם רחמים, אז תמחוק אותי מכל התורה.

זאת אומרת שאם הקב"ה לא מוכן לסלוח לחטאת בני ישראל, אז מחני נא מה הפרוש? צריך ללמוד את הדברים בגוף אחד, משה רבינו מרגיש את כלל ישראל, מרגיש את החטא, והוא רוצה שהקב"ה יאיר את אור האלוקות וע"י כך ימחה החטא, ימחק, יסולח, כי עניין סליחה ברוחניות זה לא סתם דבר פורמלי סלחתי וגמרנו, אלא בזמן שמאיר אור האלוקות, וממלא את החסרון של אותה הפגם שנוצר כתוצאה מן החטא זה נקרא סליחה. מבחינה רוחנית זה נקרא סליחה.

אבל אם הקב"ה לא סולח, משה רבינו מבקש שהקב"ה ימחוק את שמו מכל ספר התורה, מה הנקודה? כי משה רבנו הרי הגיע לרום המעלות, ומצד רום המעלות אז צריך הכל להסלח, אז ממילא אם הקב"ה לא סולח, ז"א שהוא לא מפעיל את המדרגה הגבוהה הזאת של משה רבינו, אז ממילא אומר משה רבינו אז אם כן צריך למחוק את השם שלי, הכוונה את המדרגה הזאת, כי מצד המדרגה של משה רבינו שזכה לרום המעלות, חטא העגל היה צריך להסלח.

קבלת האר"י הקדוש בענין חטא העגל 

האר"י הקדוש אומר דברים מעניינים, "דע כי נח היה משה", כאילו נשמת נח התגלגלה במשה רבינו. וידוע שנח לא רצה להתפלל על בני דורו, כמו שאמרו חז"ל על הפסוק "כי מי נח זאת לי", למה המבול נקרא מי נח, הוא גרם שיבוא המבול, ולכן נקראו על שמו, מי נח.

מה העניין שנח לא רצה להתפלל, כנראה שהוא הרגיש שהוא לא יכול להתמודד עם הרע הזה ולתקן אותו. אמנם אע"פ שלא התפלל עליהם, עם כל זה בזכותו נתלה להם ק"כ שנה, מאה עשרים שנה עד שהקב"ה הביא את המבול, אולי יחזרו בתשובה כמנין שנותיו של משה רבינו ע"ה, שחי מאה עשרים שנה. זה שאומר הפסוק בשגם הוא בשר והיו ימיו מאה ועשרים שנה.

בשגם זה משה ועל כן משה תקן את אשר עוות נח, כך אומר האר"י הקדוש, וחזר להתפלל עליהם באומרו, ואם אין מחני נא, ולמה נקט לשון מחני? מלשון וימח את כל היקום שנזכר במבול, וכל ימיו היו בתפילה על הדור לתקן את אשר עוות בתחילה.

כך אומר האר"י הקדוש דברים מעניינים, עוד אומר האר"י הקדוש, משה רבינו אמר "אם תשא חטאתם ואם אין, מחני נא מספרך אשר כתבת וכו' ואל אראה ברעתי", כי הערב רב היו קליפה שלו, זאת אומרת למה קראו להם ערב רב בשם הזה? כי זה היה הרע של הרב, מי היה הרבי של כל ישראל, משה רבינו. לכן נקראו ערב רב. ז"א אם הקב"ה לא מוכן לתקן ולסלוח לעם ישראל שחטאו את חטא העגל, ומי זה חטא את חטא העגל, זה הערב רב בחינות של רצון לקבל של מצרים, שהן דבוקות בעם ישראל, הם אלו שחטאו בחטא העגל.

פרוש הזה"ק על עגל הזהב

בפסוק הבא כתוב, "ויאמר ה' אל משה, מי אשר חטא לי אמחנו מספרי", הזה"ק אומר פרשת בראשית אות רפ"ז, הערב רב הם רצונות קבלה שאי אפשר לתקן אותם, "מחמת ערב רב נגלו ישראל בגלות ונגרשו מאדמתם, זה שאומר ויגרש את האדם, אדם רומז וודאי על ישראל, ומשה נגרש ממקומו מחמת הערב רב כי לא נשמר מהם כמו שהזהירו הקב"ה, אלא שרצה לקרבם לקדושה, רצה לתקן אותם, אבל זה לא הלך, משום זה לא זכה להכנס לארץ ישראל, ונקבר בחוץ לארץ, כי בשבילם עבר מאמר הקב"ה וחטא בסלע שהיכה אותו והערב רב גרמו לו כל זה".

ועם כל זה מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה, והקב"ה אמר לו (למשה) "ואעשה אותך לגוי עצום" כן, ועל הערב רב אמר הקב"ה, ''מי אשר חטא לי אמחנו מספרי'', שהם מזרע עמלק שנאמר בו, תמחה את זרע עמלק. והערב רב גם כן גרמו שיחטאו ישראל בעגל ונשברו ב' לוחות העדות הראשונות. זאת אומרת אלו הם רצונות דקבלה שהיו מעורבים בישראל, ואי אפשר לתקן אותם.

מי חטא לפי קבלת האר"י?

"מי אשר חטא לי", האר"י הקדוש אומר גם כן דבר מעניין הרי בשם אלקים יש א,ל,ה,י, ם, מי אלו שתי אותיות אחרונות של שם אלקים, שזה מרמז על מדרגות זעיר אנפין ומלכות, ששמה רצונות דקבלה יותר גדולים, כתוב "מי הויה אשר אשמע בקולו", אז מי גורם את החטא, האותיות מי שהם רצונות הקבלה היותר גדולים.

מי אשר חטא לי, הערב רב החוטאים מפני שהם נאחזים בכלים של זעיר אנפין ומלכות, שהם כלי הקבלה הגדולים, שנקראים בחינה ג' ובחינה ד' דעוביות, מה שנקרא לבוש והיכל וכו' הרבה שמות, עונה לו (למשה) אותו אמחה. משה רבינו רצה שיתוקנו ורצה להמשיך מנשמתו הגדולה שיתוקנו, אבל זה לא הלך, ולכן אמר "מחני נא מספרך אשר כתבת", והקב"ה אמר לו (למשה) לא, אני אמחה את מי שחטא לי, אותו אני אמחה.

זאת אומרת לפי זה יוצא שבספר התורה לא יהיה כתוב מבחינת רצונות דקבלה האלו שאין התחתונים יכולים לתקנם. "ועתה לך נחה את העם אל אשר דברת הנה מלאכי ילך לפניך וביום פקדי פקדתי עליהם את חטאתם. ויגף ה' את העם על אשר עשו את העגל אשר עשה אהרון", הביא מגפה.

מהי מגפה מבחינה רוחנית?

מבחינה רוחנית מגפה מלשון גוף, זאת אומרת אין קללה יותר גדולה מאשר תגבורת הגוף, באותה מידה שחטאו כך נענשו גם כן. אתה רוצה להגדיל את רצונות דקבלה, ממילא הקב"ה יתן לך את זה, ככל שהרצון לקבל מתגדל הקשר עם הקב"ה מתנתק, זה העונש היותר גדול.

הזהר הקדוש פרשת בשלח אות ל"א אומר "אלא משום ערב רב ההוא שנדבקו בהם ונתערבו עמהם קורא אותם עם סתם ולא עמי, לך נחה את העם, כמו שאתה אומר ויגף ה' את העם, ויקהל העם על אהרון, וכן כולם בעת שישראל היו במצב גרוע קורא אותם עם סתם ולא עמי".

מדוע לא מסכים הקב"ה לסלוח?

נמצא כך משה רבינו רצה להמשיך תיקון אלוקי לכל הבחינות הללו של הערב רב, ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת, אז אנחנו הסברנו זאת אומרת, כיוון שמשה הגיע לרום המעלות, מצד רום המעלות היו כן צריכים להתקן, כמובן בסיוע אלוקי אבל היו צריכים להתקן, אולי זה מרומז במילים "ואם אין" הרי ידוע ש"אין" רומז למדרגת הכתר והכתר זה המדרגה הכי גבוהה, אור היחידה, אור היחידה זה אמור לתקן את כל הפשעים, ואם אין, ואם מדרגת הכתר היא בספק, בבחינת אִם, בספק, אז מחני נא מספרך, זאת אומרת שכאילו מדרגת משה לא פועלת, הבחינת הכתר של משה לא פועל.

על זה אמר הקב"ה לא, מי אשר חטא לי אמחנו מספרי, אתה לך נחה את העם, הקב"ה לא מסכים שתהיה פה סליחה ותיקון לבחינות הללו של הערב רב, כפי הנראה עדיין לא הגיע הזמן, עדיין אין מוכנות באדם לענין הזה, ולכן זה לא שייך.

בכל אדם ואדם יש בחינות של הערב רב לפי דרגה שלו, יש בחינות שאדם יכול לתקן, יש בחינות שאדם לא יכול לתקן, כמובן שצריך להתפלל לה' שיעזור לתקן את הכל, אבל לא תמיד הקב"ה מאפשר, יש לקב"ה חשבונות שלו לפעמים פשוט עדיין לא הגיע הזמן, הזמן הפרוש הוא שאין מוכנות לתיקון מלא זה הפשט. אדם צריך כמובן לנסות כמו משה רבינו שבקש.

אנו נסיים בזאת ונאחל לכל בית ישראל הצלחה וברכה.