ע"י עבודת עובדי ה'

בס"ד

רצה לומר שע"י עבודת עובדי ה', משיגים לבושי מוחין, שהם או"ח דהיינו את הכוונה על מנת להשפיע, ואהבת הבורא. ואז מתלבשים בתוך לבושי המוחין הללו נשמות צדיקים ראשונים, המאירים לו אור המתווה לו את דרכו, וכך מאירים לו רזי תורה, שהוא בחינת פקודי אורייתא.

פרי חכם, אגרת ל"ח עמ' רצו טור ב'