על המשמעות הנסתרת של חלום הסולם, זהר פרשת פנחס

שלום וברכה לכולם,

אל אחד בראנו

אל אחד בראנו

מהו אותו חלום שחלם יעקב, מה פירושו, מה פירוש האות ל' במילה סולם ובמלה חלום? כנגד איזו ספירה היא עומדת, וכיצד מפרש רעיא מהימנא את חלום יעקב, נראה במאמר הבא זהר פרשת פנחס ג' יודין שבהויה דמילוי דס"ג.

את באור הסולם לספר הזהר הקדוש, כתב הרבי יהודה לייב אשלג זצוק"ל, המכונה בכינוי בעל הסולם, הנה הדברים.

זהר פנחס אות תרמו) ד"א ויחלום והנה וכו': פירוש אחר, ויחלום והנה סולם. רעיא מהימנא, מה אות ל' עולה למעלה מכל האותיות, כי הל' רומזת על בינה, כך אתה עתיד להתעלות על כל הבריות. משום שעלית לשם, יוד הי ואו הי, שבגי' ס"ג, שהוא בינה, שבו ג' יודין, י' י' י' שבגי' ל'. כי תחילה היית בשם יוד הא ואו הא שבגי' מ"ה, שהוא ז"א, שבו י' א' א' א', שבגי' י"ג, שהוא י"ג מדות הרחמים, שהוא בגי' אחד, ועתה עלית באל שהוא ייא"י, שבמילוי ס"ג. ששני שמות אלו עדים, הלא אל אחד בראנו. כי ייא"י שבמילוי הויה דס"ג הוא בגי' אל, וי' אי א' א' שבמילוי הויה דמ"ה הוא בגי' אחד. ז"ש הלא אב אחד לכלנו הלא אל אחד בראנו.

הרחבת הדברים: רעיא מהימנא מפרש את המילים ויחלם והנה סולם כך: הוא רואה כי במלה ויחלם מופיעה האות ל' ובמילה סולם מופיעה אות ל', ולכן דורש משמעות האות ל' באופן הבא ושואל: מה אות ל' עולה למעלה מכל האותיות, שכל אותיות האלף - בית נכתבות בתוך השורה, ורק אות ל' עולה למעלה מכל האותיות, כי האות ל' רומזת על ספירת בינה, שהיא ממעל שבע הספירות התחתונות, חסד, גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות, שהן נבחנות למידות העולם הזה, כך באותו אופן שאות ל' עולה למעלה מכל האותיות, כך עתיד יעקב אבינו להתעלות על כל הבריות.

כיצד? יעקב אבינו נבחן לעובד ה' שבאדם, שעלה והשיג שֵׁם הויה שבמילוי יודין הנכתב כך: יוד, הי, ואו, הי והוא בגימטריה ס"ג, שהוא בינה, שבו ג' יודין, יוד ראשונה נמצאת באות י'וד, אות י' שניה נמצאת במילוי ה' ראשונה דשם הויה הי', ואות י' שלישית נמצאת במילוי ה' אחרונה שמם הויה, הי', הרי ג' יודין, י' י' י', בגימטריה ל'.

כי תחילה היה יעקב, משיג שם הויה שבמילוי אלפין הנכתב כך: יוד, הא, ואו, הא, שבגימטריה מ"ה, שהוא ז"א, שבו מופיעות אותיות י' (של יוד) א' (של הא ראשונה) א' (של מילוי ואו) ו א' (של הא אחרונה), הרי גימטריה י"ג, שהוא י"ג מידות רחמים, שהוא בגימטריה אחד.

ועתה עלית ב(שם) אל, כלומר לאחר חלום הסולם השגת (אתה יעקב) את השם בית אל, ככתוב: "וַיִּקְרָא אֶת-שֵׁם-הַמָּקוֹם הַהוּא, בֵּית-אֵל; וְאוּלָם לוּז שֵׁם-הָעִיר, לָרִאשֹׁנָה", כי באחוריים, בחינת קטנות, היתה נקראת לוז, ולאחר שהשיג יעקב את בחינת הפנים של המדרגה קראה בית אל, והוא שאומר רעיא מהימנא, ועתה עלית באל, כלומר השגת את המדרגה הנקראת אל, כיצד? מסביר רעיא מהימנא כי בשם הויה דמילוי יודין, שהוא שם ס"ג הנכתב כך, יוד הי ואו הי, יש ג' יודין ואות א' אחת שהן גימטריה אל, לכן אומר רעיא מהימנא ליעקב ועתה עלית באל, כלומר השגת את פנימיות המדרגה, ולכן שינה יעקב את שמה של העיר לוז לבית אל, כי מילת בית סובב על חכמה, שכתוב בחכמה יבנה בית, ומילת אל היא גימטריה של ג' יודין וא' של הויה דמילוי שם ס"ג, לכן השם בית אל, מעיד על הקשר שבין ספירת חכמה לספירת בינה, כי מילת בית סובב על הכלי, ושם אל סובב על האור, השוכן בבית.

ששני שמות אלו עדים, כלומר שם אל, ושם אחד, כי אל אחד בראנו. כי ייא"י (ג' יודין ואות א') במילוי הויה דס"ג הוא בגי' אל, (כפי שהסברנו לעיל) ואותיות י' א' א' א' שבמילוי הויה דמ"ה הן גימטריה אחד. זה שכתוב אב אחד לכולנו, הלא אל אחד בראנו. (מלאכי ב' י').

זהר פנחס אות תרמז) ובג' יודין אלין וכו': ובג' יודין אלו, בשם ס"ג, יתקיים בך, ירום ונשא וגבה מאד. וגבה מאד, היינו בהויה שבמילוי מ"ה, כי כך עולה מאד לחשבון אדם, שהוא מ"ה, ובהפוך אותיות מאד, הוא אדם. ירום הוא בד' פנים של אריה, שהוא חסד המתעלה לחכמה, שה"ס יברכך הויה. שה"ס הויה במילוי ע"ב, כזה, יוד הי ויו הי שהוא בגי' חסד. והוא חכמה דימין, ונשא, היינו בד' פנים דשור, שהוא גבורה המתעלה לבינה, שהם ישא הויה והוא בינה בשמאל. וגבה מאד, היינו יאר הויה שהוא ז"א, שהוא באמצע, והוא הויה שבמילוי מ"ה. ויוד הי ואו הי זה, שהוא הויה דס"ג, היינו, ישא הויה פניו אליך וישם לך שלום. הויה רביעית שהוא הויה במילוי ההין שבגי' נ"ב, שהוא מלכות, היינו, ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם. כי המלכות נקראת שם.

הרחבת הדברים: ובג' (שלוש אותיות) יודין אלו בשם ס"ג, יתקיים בך הפסוק ירום ונשא וגבוה מאד (ישעיהו נ"ב, י"ג) נשאלת השאלה כיצד? ומסביר רעיא מהימנא כך:

באופן כללי, התאור גבוה מאד רומז לשם הויה שבמילוי מ"ה, שהוא גימטריה אדם, אשר בהיפוך אותיות הוא מאד, הוא אדם.

א. הפועל ירום רומז על ד' פנים (במרכבה הקדושה) וירום רומז על פני אריה הוא חסד המתעלה לחכמה, (כי שתי הספירות חסד וחכמה הן בקו ימין, וספירת חכמה היא מעל ספירת חסד), שהוא סוד הויה הראשונה בברכת כהנים, יברכך הויה, שהוא סוד הויה במילוי ע"ב כזה יוד, הי,ויו, הי, שהוא בגימטריה ע"ב וגימטריה חס"ד. והוא חכמה דימין.

ב. התואר ונשא הוא כנגד פני שור, שהוא גבורה המתעלה לספירת בינה, (כי ספירת בינה  מעל ספירת גבורה, אשר שתיהן בקו שמאל) שהם כנגד הויה השניה בברכת כהנים ישא הויה פניו אליך וישם לך שלום, והוא בינה שבקו שמאל.

ג. התאור וגבוה מאד, רומז על הויה השלישית שבברכת כהנים היינו, יאר הויה, הוא ז"א, שהוא באמצע והויה שבמילוי מ"ה.

ד. הויה הרביעית היא שם הויה שבמילוי ההין הנכתב: יוד, הה, ואו, הה, שבגימטריה נ"ב שהוא ספירת מלכות, והוא כנגד הפסוק ושמו את שמי על בני ישראל, ואני אברכם. כי המלכות נקראת שם.

כל טוב לכולם הצלחה וברכה