על הקשר שבין אותיות ג' לד' לדברי הגדה

בס"ד

שלום וברכה לכולם,

מה הקשר בין אותיות ג' לד', מדוע לפי סדר האלף בית, ג' מופיעה לפני ד', מה משמעות האות ג', מה משמעות האות ד', מדוע דברי הגדה חשובים כל כך, ומה הקשר בין הדגים שאנו אוכלים בערב שבת כל זאת ברשימה הבאה, המיוסדת על דברי רמח"ל בזהר תניינא.

האות ג' ענינה גומל חסד, והיא האות השלישית באלף בית העברי. לעומתה האות דלת, שהיא האות הרביעית באלף בית, היא עניה ודלה, מדוע? דלית לה גרמיה ולא מידי, אלא מה דיהיב לה לה ז"א בעלה, כלומר למלכות, אין לה משלה ולא כלום, אלא מה שמשפיע לה ז"א בעלה.

כדי להסביר את פנימיות הדברים נאמר כי כל מספר זוגי הוא בחינת דין, וכל מספר אי זוגי הוא בחינת רחמים ושלום, מדוע? כי כל מספר זוגי נבחן לשני אספקטים הסותרים זה את זה ועושים מלחמה, כמו שני כתובים המכחישים זה את זה, לכן בא הכתוב השלישי ומכריע בניהם, כלומר מיישב אותם ועושה שלום.

האות ד' כתובה שתי אותיות ו', אחת אופקית ואחת אנכית, וזה נמשל למצב צר של מלחמה, שאין בו שלום, לכן נזקקת האות ד' להשפעה של האות ג', שיש לה קו אמצעי ושלום. כי האות ג', היא אות השלישית באלף בית העברי, והמספר שלוש, כתוב בשתי אותיות ש', (שלש) כל ש' מורכבת מג' אותיות אותיות ו', לכן במספר שלוש, יש לנו שש אותיות ו', המקבילות לשש הספירות של ז"א, אותן הוא משפיע דרך ספירת יסוד את המלכות, לכן ציור האות ג' היא אות ו' נוטה באלכסון, ואות י' כתובה תחתיה, אות ו' כנגד שש ספירות חג"ת נה"י, ואות י' הכתובה תחתיה, היא אות ברית קודש, והארת עשר הספירות המושפעות למלכות.

כלומר בחיבור אותיות ג' ד' שהן גד, נמצא הקשר שבין ז"א למלכות, כאשר ז"א הוא אות ג', בחינת גומל חסד, וד' היא המלכות שהיא עניה ודלה. והקשר שבין ג' וד' הוא קשר של אמת, של משפיע ומקבל, לכן דברי הגדה הם דברי אמת.

ומה הקשר לדגים שאנו אוכלים בערב שבת, ובכן ערב שבת היא החוליה המקשרת בין ששת ימי השבוע, ליום השבת. ששת ימי השבוע שורשן בספירות חג"ת נה"י, חסד, גבורה תפארת, נצח, הוד ויסוד, שהן ספירות הז"א, ואילו שבת, נמשכת ממלכות שמים. ששת ימי השבוע הם ימי ההסתרה, כי יש לנו בהם טורח ועבודה, ואילו שבת הוא גילוי מהות הבריאה שהיא מנוחה. ובכן מה הקשר לאכילת דגים בערב שבת? כפי שדגים חיים מתחת למים, ואנו לא רואים אותם, כך במשך ששת ימי השבוע, מציאות האלוקות נסתרת מאתנו. כאשר אנו אוכלים דגים בערב שבת, סימן הוא שהוצאנו אותם מתוך המים, מבחינת הנסתר, לתחום הנגלה של היבשה, ערב שבת. ויש האוכלים דג המונח בצלחת ועינו פקוחה, לרמז על הנהגת הקב"ה, שהיא עינא פקיחא, כי כפי שהדג נמצא מתחת למים, כך הקב"ה נסתר מאתנו אך עינו פקוחא תמיד להטיב לנבראיו.

שנה טובה לכל בית ישראל