על הקשר שבין העתקת עצי-זית למושג 'עתיק יומין' המופיע בספר דניאל והקשר שלו לחכמת הקבלה

בס"ד

שלום וברכה לכל בית ישראל,

העתקת עצי זיתים לשדרת השלום מצפה הילה

העתקת עצי זית לשדרת השלום מצפה הילה

עליונים ותחתונים

בגשמיות, (בתחתונים) בעולם הזה - אנו רואים בתמונה שלפנינו העתקת עצי זיתים ממקום למקום. העתקה פירושה הזזה ממקום למקום. העתקה היא שם הפעולה.

בעליונים, בעולמות הנפש של האדם פנימה  - נבחן המונח 'עתיק יומין' לשמו של פרצוף פנימיות הכתר. שמו נגזר מהפסוק בספר דניאל, המתאר את הקב"ה יושב על כסא המשפט: "ועתיק יומין יתיב, לבושיה כתלג חיור, ושער רישיה כעמר נקי" (ועתיק יומין יושב, לבושו כשלג לבן, ושער ראשו כצמר נקי). שהוא תכלית הגובה.

בקבלה ובחסידות מבואר כי בחינת "עתיק יומין" היא בחינה גבוהה באלוקות, הגבוהה מן הפרצופים של עולם האצילות, ואף מן פרצוף אריך אנפין. ודעת דעתיק הוא מקור התורה. 

וכך כותב בעל הסולם בהקדמה לספר הזהר במאמר עמי אתה בשותפא, בו מוסבר כיצד נעשה האדם שותפו של הקב"ה בקיימו את העולם ע"י חידוש דברי תורה.

סד) וכן כל מלה וכו': וכן כל דבר ודבר של חכמה נעשים רקיעים עומדים בקיום שלם לפני עתיק יומין, והוא קורא אותם, שמים חדשים. כלומר, שמים מחודשים, שהם סתומים של סודות החכמה העליונה. וכל שאר דברי תורה המתחדשים, שאינם מבחינת חכמה עליונה, עומדים לפני הקב"ה, ועולים ונעשים ארצות החיים, ויורדים ומתעטרים אל ארץ אחת. ונתחדש ונעשה הכל ארץ חדשה, מכח דבר ההוא שנתחדש בתורה.

פירוש, כי כן הולכים הצדיקים ומעלים מ"ן תמיד וממשיכים המדרגות הנשגבות ההן מעתיק יומין ע"י אותם הרקיעים שנעשו ע"י הזווג העליון. ומאלו הרקיעים נעשו סוד השמים חדשים, שהם מתחדשים במדרגת עתיק יומין כנ"ל. וע"כ נק' אלו ההשגות הגבוהות בשםסתימין דרזין דחכמתא עלאה דהיינו על שבאות מלובשות בלבוש הנמשך מהרקיעין.

וז"ש, שאר מלין דאורייתא וכו' לגבי ארץ חד ואתחדש ואתעביד כלא ארץ חדשה : כי בכל קומה יש חו"ב תו"מ, ועד כאן היה המדובר רק מבחינת רזין דחכמתא לבדה, ולא מבינה וז"א ומלכות שבכל קומה. וז"ש, ואתעבידו ארצות החיים שנעשים כולם לבחינת בינה, הנק' ארץ החיים. ונחתין ומתעטרין לגבי ארץ חד היינו להמלכות הנקראת ארץ סתם ואתחדש ואתעביד כלא ארץ חדשה כי המלכות נתעטרה וקבלה כל המדרגות דארצות החיים, שהן בינה, וע"י זה עלתה המלכות להיות בינה. ונק' עתה ארץ חדשה, כי מה שהיתה מקודם לכן בחינת מלכות, היא עתה בחינת בינה. וז"ס עתיד הב"ן להיות ס"ג, והמ"ה להיות ע"ב. כי בחינת שמים הם ז"א, ועתה במדרגת עתיק יומין הם ברזין דחכמתא עלאה, הרי שהמ"ה שהוא ז"א נעשה לבחינת ע"ב שהיא חכמה. ובחינת ארץ שהיא נוקבא דז"א נעשה לבחינת ס"ג שהיא בינה. ונמצא שסוד שמים חדשים וארץ חדשה הם מ"ה וב"ן שנתבטלו ונעשו לע"ב ס"ג.

כל טוב הצלחה וברכה

...

תמונה : אריה עשת