על הר גבוה עלי לך מבשרת ציון

בס"ד

מי היא מבשרת ציון?

ל הר גבוה עלי לך מבשרת ציון

על הר גבוה עלי לך מבשרת ציון

עוד פתח ואמר, על הר גבוה עלי לך מבשרת ציון וגו'. על הר גבוה, היינו ודאי הר העברים, המקום שמשה נקבר בו. והרי העמדנו, שהשכינה תעלה שמה, ותבשר אל העולם. אבל הכל היא, כלומר שכל הפשטים כוללת המלה מבשרת ציון, מבשרת ציון זו היא, חפצי בה, שהיא אשת נתן בן דוד, שהיא אמו של משיח, מנחם בן עמיאל. שהוא יצא מחלציה, והיא תצא ותבשר על הגאולה, והיא בכלל מבשרת ציון.

זוהר פירוש הסולם, כרך ט"ז, פרשת שלח לך, מאמר הנה שכרו אתו ופעולתו לפניו, עמ' קיד, טור א

...

תמונה:Photo Credit: blmiers2 via Compfight cc