על כוונת המהלך בשוּק

בס"ד

וכן אם מהלך בשוק, יכוון ששתי רגליו הם נצח והוד. וכשמסתכל בעיניו באיזה ענין יכוון כי שתי עיניו הם חכמה ובינה וכן עד״ז יכוון בכל פרטיו. ויכוון עצמו כאלו הוא כסא אל הקדושה העליונה וז׳׳ל בכל דרכיך דעהו. (משלי ג') ואין ספק כי אם יתמיד האדם לנהוג עצמו בכונות אלו, שיהיה כאחד מן המלאכים המשרתים ברקיע, וישיג לדעת כל אשר ירצה .ובפרט אם לא יפסיק, ויחשוב בכל רגע ורגע, ולא יפריד המחשבה, והכל תלוי כפי עוצם כונתו והתדבקותו למעלה ואל יליז זה מנגד עיניך.

שער רוח הקודש, הרח"ו, ייחוד כ"א עמ' קמג טור א' טור ב'.