פִּתְחוּ לִי שַׁעֲרֵי צֶדֶק אָבֹא בָם אוֹדֶה יָהּ

בס"ד

שלום וברכה לכל בית ישראל,

זה שאמר, פִּתְחוּ לִי שַׁעֲרֵי צֶדֶק אָבֹא בָם אוֹדֶה יָהּ (תהלים קיח) ומטרם שנסתלק יצחק מן העולם, ברך את יעקב, ושלחו לחרן לישא אשה. וכשבא לחרן מה כתוב, וירא והנה באר בשדה. כיון שראה יעקב את כבודו של הקב"ה, (שהיא סוד חכמה הנקראת ראיה), מתוך הבאר הזו, הנקראת באר שבע (דהיינו המלכות כנ"ל) אז אמר ללבן אעבדך שבע שנים ברחל בתך הקטנה. הקטנה בדיוק (דהיינו המלכות הנקראת רחל, שהיא בבחינת למטה מחזה דז"א. ולא הגדולה, שהיא סוד לאה, דהיינו הנוקבא דז"א שלמעלה מחזה שלו).

זהר חדש הסולם, כרך י"ט, פרשת תולדות, סתרי תורה, עמ' י' אות לו

מה פרוש התנאי "ברחל בתך הקטנה?" מדוע מוכן יעקב לעבוד עבור לבן (האור) דווקא בבתו קטנה ולא בבתו הגדולה? מה מסמלת הבת הקטנה?

הבת הקטנה של לבן (האור) היא בחינת נגלה. ואם אנו מפרשים את התורה באדם אחד, הרי "ברחל בתך הקטנה" אלו הן שבע המידות התחתונות שבי שהן חג"ת נהי"מ (חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות) , מדוע אם כן מוכן ה"יעקב שבּי" לעבוד כנגד הנגלה שהן שבע מידות או שבע התחתונות? או בת שבע? משום ש"יעקב שבּי" לא יכול לעבוד כנגד הנסתר שהיא הכוונה, שהוא טוב ומיטיב, אלא רק כלפי הנגלה שהם כלי קבלה שלו בהם מתגלה האור, שנאמר, "הנסתרות להאלוקינו, והנגלות לנו ולבנינו עד עולם, לקיים את כל דברי התורה הזאת".

כי "הנסתרות הן ספירות כתר, חכמה, בינה והן נתונות) לה' אלוקינו, והנגלות (באר שבע, חג"ת נהי"מ) לנו ולבנינו עד עולם (עולם מלשון עלום ונעלם) לעשות (להאמין בפשטות) את כל דברי התורה (מ"בראשית ברא.... עד "לעיני כל כל ישראל) הזאת" (שהיא נסתרת).

לומר כל דברי התורה ממילת בראשית הפותחת את חומש בראשית, עד לעיני כל ישראל החותמים את החומש החמישי הוא דברים, כל דברי התורה הזאת (העליונה) מתקיימים בנו, כי תתקע"ד דורות לפני בריאת העולם היה הקב"ה מתבונן בתורה ובורא את העולם, ואנו נבראנו בצלמה ובדמותה של התורה הזאת (העליונה) ומשום כך אנו מצווים לעשות (להאמין) בה, היות ואנו רואים רק את הנגלה ממנה שהם בחינת מעשים, ואנו שופטים מעשים על פי ראות ענינו, "כי אין לדיין אלא רק מה שרואות עיניו", עלינו להאמין שיש יד נעלמה המכוונת מעל, וזו כל עבודת האדם.

לכן ה"יעקב שבּי" איננו יכול לעבוד כנגד הנסתר שהוא עלום, אלא כנגד הנגלה שהוא החומר, לכן "יעקב שבּי" מתנה (מלשון תנאי) ואומר ל"לבן שבּי" (בחינת האור) "אני יכול לעבוד כנגד שבע המידות התחתנות הנגלות לי, לשבע המידות הללו יש לי כלים, לגדולה (היא לאה) אין לי כלים משום שהיא בחינות הנסתרות ממני".

בהצלחה לכולם.