פרשת לך לך בנין האנושות בסוד קו אמצעי

פרשת לך לך בסוד ג' קווין, תמונה Johan Røed

פרשת לך לך בסוד ג' קווין, תמונה Johan Røed

שאלו למה כל כך קשה ללמוד את פרשת לך לך? והסיבה, כי פרשת לך לך נכתבת בסוד קו אמצעי לכן היא קשה ללימוד, נסביר מעט את הדברים. בעוד שפרשת בראשית מספרת את סיפור בריאת העולם, וכוח ההתפשטות העצום של היקום המתגלה בו, המסוגל להוליד רקיע, לברוא ימים ואגמים, להוציא עשב, דשא, עצים, מאורות ברקיע השמים, כוכבים, דגים, בעלי כנף, שרצים, בהמות, אדם ובת זוגו, וגן עדן, ובנים, ובני בנים וערים, וכלי מלחמה, וכלי ציד, וכלי נגינה, הרי שבפרשת נח, מתבוננת ההנהגה בהשתלשלות מעשה הבריאה, ורואה כי היא אינה הולכת במסלול המיועד של בניה ותקומה, אלא במסלול של הרס וחורבן, לכן הופכת ההנהגה כיוון לקוטב השני, הוא הדין והמשפט, ומחליטה למחות את היקום, למעט משפחה אחת, משפחת נח, אשר תכנס לתיבה, ותעבור תהליך של שיפור ועידון, תיצור קשר נכון עם האלוקות, ובחלוף המבול על הארץ, תצא אל העולם ותקים אותו מחדש בצורה מתוקנת.

מספר ספר הזהר כי כניסת נח אל התיבה, יצרה חיבור של קודש, בין משפיע ומקבל, חיבור שהוליד שלושה קווים, בסוד שלושה בנים, שהם, שם, חם ויפת, כאשר שם נבחן לו ימין והוא החסד, חם נבחן לקו שמאל שהוא הדין, ויפת נבחן לקו אמצעי שהוא כלול מחסד ודין, והוא רחמים. וכך כותב הרח"ו בספר ליקוטי תורה כרך יא' כתבי האר"י עמוד מ' טור ב' : "אלא בהיות כל הנשמות של המבול צריכין תיקון, בסוד המלכים שירדו, והוצרכו למבול לצרפם, אף שנראה שחטא אדם הראשון גרם שהוצרכו כן, מכל מקום נורא עלילה על בני אדם, והעיקר היה מפני מיתות המלכים הראשונים (שבעת מלכי אדום,  שהיו בחינת ב' קווים המכחישים זה את זה, ומיתו מפני שלא נשאו אישה בראשית ל"ו), וזהו שסתם מעיינם של בני נח, והולידו אחר המבול, ולא קודם, מפני שלא היה זרעם צריכין לתקנן, וזה שאמר כל שי"ח השדה (בראשית ב'), ר"ת שם חם יפת, לא היה בארץ קודם לכן, מפני שעדיין לא המטיר ה' אלקים על הארץ, שהוא המבול שהיה צריך להביא, כדי לתקן כל הנשמות ההם".

נח ובניו, שם חם ויפת, יוצאים מן התיבה, ומתחילים בניינו של עולם בסוד ג' קווים, ובחלוף עשרה דורות מנח הצדיק, מופיע בעולם אברם אשר אליו מדבר ה' ואומר : "לֶךְ-לְךָ מֵאַרְצְךָ וּמִמּוֹלַדְתְּךָ וּמִבֵּית אָבִיךָ, אֶל-הָאָרֶץ, אֲשֶׁר אַרְאֶךָּ". וכך מספר הרח"ו ליוטי תורה עמוד מג טור א' : "אמנם דע כי הלא מתחלה קודם האבות, לא היה זווג מעולם. וכבר ידעת, כי הגורם הזיווג, הם המוחין, אך כאשר אין בז"א (זעיר אנפין) רק ו"ק (ו' קצוות) לבד, אז אין זווג, שהזווג אי אפשר להיות אלא ע"י המוחין. והנה אז היה בבחינת ו"ק לבד, וכשבא אברהם אז התחיל הזיווג להתעורר, לכן נקרא שמו ע"ש הזיווג, אך עדיין לא היה הזיווג, לכן אמר הקב"ה לך לך, כדי שיבוא לארץ ישראל, ויעורר האהבה, ויבא זיווג על ידו.  וזה שאמר ואעשך לגוי גדול, כי עד עתה היה בו"ק לבד, ועתה יתארך ויתגדל ע"י ויהיה לו גם כן ג"ר (ג' ראשונות, כתר חכמה ובינה עצמה) שהם המוחין, ואעשך לגוי גדול".

וממשיך ומספר הרח"ו בעמוד מד ואומר : "אמנם עתה נבאר, מה ענין אמרו לך לך מארצך. והענין, כי עתה היה אברהם למטה ברחל, ועתה אמר לו, שילך מארצו התחתונה אל ארץ העליונה היא לאה, וזה שאמר אשר אראך. פירוש : שעדיין לא היו לז"א מוחין, ולא היה לאה נגלית ונראית, כי מכח אותן מוחין נגלית ונראית אל הארץ אשר אראל, כי ע"י שאעשך לגוי גדול שהוא הגדלות המוחין, אז אראך את הארץ העליונה".

והוא שאומר הכתוב בבראשית פרק ב' אלה תולדות השמים והארץ בהבראם, אל תקרי בהבראם, אלא בה' בראם כלומר באות הא שנתנה לאברהם, ברא את העולם, כי עתה שמו אברהם בסוד אבר מ"ה, הוא סוד האיבר הבורא את שם מ"ה החדש, שם הויה במילוי אלפין, שהוא : יוד, הא, ואו, הא, עולה גימטריה מ"ה, הוא סוד קו אמצעי והוא רחמים. כי שמים הם סוד משפיע, וארץ היא מקבל, וכאשר עושה ה' אלקים ארץ שהיא בחינת מקבל ושמים בחינת משפיע, אז יש תולדות שהם בחינת קו אמצעי שהוא שם מ"ה החדש, שהוא ברחמים, וקו אמצעי.

כל טוב וחודש טוב