פרשת פקודי, כאשר אני בונה משכן בנפשי פנימה, הקב"ה מחזיר את המשכון, הוא השכינה הקדושה

בס"ד

אלה פקודי המשכן משכן העדות

אלה פקודי המשכן משכן העדות

השי"ת הוא הטוב והמיטיב, מי אומר שהקב"ה הוא הטוב והמיטיב, מה ההוכחה לזה? אומר רבינו בעל הסולם, הוכחה פשוטה, בוא נבדוק את כל הרע והנזק שאדם עושה לזולתו. ממה זה נובע? מזה שהוא רוצה לקבל, אני רוצה לקבל הנאה ותענוג, נראה לי שהשני עומד בדרך, אני דורס אותו. אין מושג של גרימת רע ונזק לשני, אם זה לא משרת את הרצון לקבל שלי, בכל מיני צורות. לפעמים אני בא, אני מבייש את השני ברבים, למה? אני נהנה מזה, הרצון לקבל נותן לי איזה דמיון שהוא ככה מעלי או מה, אני חותך אותו ברבים, מבייש אותו כמו שצריך, מראה שהוא כלום, שהוא לא שווה שום דבר, הרצון לקבל נהנה, אה, עכשיו אני הורדתי אותו. אני מעליו, ככה זה תבדקו אחד לאחד. אני כבר לא מדבר על מלחמות, זה ברור, כל המלחמות שיש בין אדם לחברו, בתי דין, בתי משפט, מלחמות בממשלה, בין עמים, מדינות, זה הכל רק רצון לקבל, זה ברור.

מדוע בורא עולם הוא הטוב המוחלט?

אומר בעל הסולם הקב"ה אין לו רצון לקבל, א) בגלל שהוא שלם, אין בו חסרונות. ב) ממי הוא יכול לקבל, הרי כל המציאות כולה, שיש, זה הוא ברא אותה, עם כל מה שיש בתוכה, אז מה הוא יכול לקבל? ממה שהוא ברא? אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא. כל מה שאנחנו יכולים לצייר לעצמינו, הרי הוא ברא, אז מה הוא יקבל משהו ממה שהוא ברא? לא הגיוני. לכן אומר רבינו בעל הסולם שהקב"ה נקרא הטוב המוחלט, כל הפעולות שיוצאות מהקב"ה, זה הכל טוב טהור, נטו, מוחלט ואבסוליטי. בלי שום אינטרס, בלי שום ענין של רע. הכל טוב בלבד.

אנחנו רואים כל מיני יסורים וכאבים, זה כבר התחתונים פה, בוחשים פה בקדרה, אז הם כבר מסדרים לעצמם את היסורים. אבל זה נדון בפעם אחרת. לפי זה נבין, כתוב בפרשה, "אלה פקודי המשכן, משכן העדות אשר פוקד על פי משה". אז כתוב פה משכן פעמיים, אלה פקודי המשכן, משכן העדות, אומר רש"י למה פעמיים? רמז למשכן שנתמשכן בשני חורבנות על עוונותיהם של ישראל. אז נשמע טוב, למה כתוב פעמיים? כי זה שני בתי המקדש שנחרבו, מה זה הלשון של משכן? משכון, מתי לוקחים משכון? כשהאדם נותן לשני הלוואה רצינית, אז הוא לוקח ממנו משכון, מה זה משכון? הוא לוקח איזה חפץ יקר שזה יהיה בטחון שההוא יחזיר את ההלוואה. אם הוא לא יחזיר אז נשאר לו החפץ היקר.

אנו כאן, כדי לעשות טוב לזולת

לפעמים ממשכנים על הלוואות בית, נכסים דברים כאלה, אז כאן כתוב בגלל עוונותיהם של ישראל, הקב"ה החריב את שני בתי המקדש, כביכול לקח את שני בתי המקדש, בתור משכון, בשביל שאנחנו נחזיר את ההלוואה, על מה מדובר כאן? כאן מדובר ככה, הלא שני בתי המקדש זה המקום של השראת השכינה, הקב"ה לקח את השראת השכינה, אין, אין יותר, עד שאנחנו לא נחזיר את החוב, אז הוא לא מחזיר את המשכון, פירושו של דבר עד שבני האדם, לא יתקנו את עצמם, הלא בית המקדש נחרב בגלל שנאת חינם, אז עד שלא נתקן את עצמינו באהבת חינם, זה מה שהקב"ה רוצה, זה החזרה של החוב, כי הקב"ה רוצה את הנקודה הזאת, הוא נתן לנו פה, את העולם הזה, להשתמש, אם אנחנו משתמשים בעולם הזה לתועלת עצמינו, ורומסים ודורסים את זולתינו, אז אנחנו כאילו לוקחים את העולם הזה, לתועלת עצמינו. הקב"ה רוצה שנחזיר את החוב אליו, כלומר, שכל ענייני העולם הזה, מהקטנים עד הגדולים שנשתמש בהם רק לתועלת הזולת, על מנת להשפיע, שזה נקרא שאנחנו מחזירים את החוב לבורא.

אה, אם אנחנו נחזיר את החוב, הוא יחזיר לנו את המשכון, ז"א את השראת השכינה, לכן כתוב פה, אלה פקודי המשכן, משכן העדות, פעמיים משכן כדי לרמז על הנקודה הזאת. אז שימו לב לדבר הזה, הרי הענין של חורבן בתי המקדש זה היה טרגדיה איומה, גם מבחינה היסטורית, זה היה מרכז של עם ישראל, הכל נחרב, כל העם הולך בגלות זה פשוט טרגדיה איומה, וככה זם גם מבחינה רוחנית, אם האדם זוכה לקשר עם הקב"ה, הקב"ה מחריב לו את בית המקדש, לך בגלות תתעסק עם שטויות עכשיו, אבל זה רק בגלל שהקב"ה הוא הטוב והמיטיב, באמת הוא רק רוצה להיטיב לאדם, אין לו שום רווח מהאדם, מה כבר האדם יכול לתת לו? ואין לו עניין של נקמה, הוא רק רוצה להיטיב לאדם, אם הוא רואה שהאדם פוגם, לא יודע להחשיב, את הקשר שלו עם הקב"ה, את השראת השכינה, אז הוא לוקח לו את זה, לטובתו.

שלוקחים לאדם את הדבר, ומתחיל להתגלגל עם שטויות, אז הוא כבר יודע להחשיב את מה שהיה לו, ולומד לעשות את כל מה שצריך ולתקן, בכדי שיחזירו לו את מה שהיה לו.

תמונה: Photo Credit: abcdz2000 via Compfight cc