שירת דבורה בפנימיות מאת הרבי אברהם מרדכי גוטליב שליט"א

בס"ד

שלום רב לכל בית ישראל,

 "וַתָּשַׁר דְּבוֹרָה, וּבָרָק בֶּן-אֲבִינֹעַם"

"וַתָּשַׁר דְּבוֹרָה, וּבָרָק בֶּן-אֲבִינֹעַם"

פתיחה

שופטים פרק ה', "וַתָּשַׁר דְּבוֹרָה, וּבָרָק בֶּן-אֲבִינֹעַם, בַּיּוֹם הַהוּא, לֵאמֹר". כאן בפרק הזה מובאת שירת דבורה המפורסמת לאחר הנצחון על סיסרא, ועל יבין מלך כנען. צריכים לדעת שמדברים פה בכתבי הקודש, אז יש כמובן את הפשט, אבל יש את הצד הפנימי, הענין של שירה כאן, לא סתם שירה חיצונית המדובר כאן על השראת השכינה, השירה כאן באה בתוך השראת השכינה שהבורא יתברך שורה על האדם, מתוך ההשראה הזאת, מתוך ההתפעלות העצומה, מכך שהאדם מרגיש את הבורא, מתפרצת השירה.

הזה"ק בפרשת משפטים, אות שד אומר דבר מעניין, ש-תשר זה בסדר הפוך מאלף בית, וזה מראה על אור הנקבה שהוא מאיר ממטה למעלה, אור הזכר מאיר מלמעלה למטה, כלומר מדובר על אדם שיכול להמשיך את האור העליון, מלמעלה למטה, ברצותו לקבל על מנת להשפיע נחת רוח לה', אבל אור הנקבה, זאת אומרת אדם שאין לו את הכוחות לקבל על מנת להשפיע אז הוא לא ממשיך את האור מלמעלה למטה, אלא האור מאיר אצלו ממטה למעלה, כלומר בדרך דחייה, זה נקרא אור הנקבה, הוא דוחה את האור, מתוך הדחייה הזאת, יש לו איזה הארה ומגע עם המלך, וכאן השירה הזאת היא שירת דבורה ולכן היא כתובה בצורה הזאת של ת' ש' ר'.

מאמר המפרשים על שירת דבורה

"בִּפְרֹעַ פְּרָעוֹת בְּיִשְׂרָאֵל,  {ס}  בְּהִתְנַדֵּב  {ר} עָם, בָּרְכוּ, יְהוָה". כשבאו פרצות על ישראל אומר רש"י כשפרצו בהם האויבים, על עוזבם את ה' והתנדב העם לשוב בתשובה, מעתה, מכאן ואילך ברכו את ה' גם על התשועות שעשה וגם התרגום יהונתן אומר פה, "בפרוע פרעות בישראל", כד מרדו בית ישראל באורייתא, כאשר ישראל מרדו בתורה, עטו עליהון עממיא, באו עמים גויים וטרדוהו מקרביהון, הטרידו אותם ממקומות המגורים שלהם, וכד עבדו למיעבד אורייתא, וכאשר רוצים לחזור בתשובה, ולעשות את התורה, אז התגברו על כל השונאים וגרשו אותם, מתחום ארץ ישראל, התרגום מאריך בזה.

ועל הניסים ועל הגאולה שנעשה לישראל, שחזרו החכמים לשבת בבתי כנסת, בריש גלי, ללמד את העם את חוקי התורה, לכן ברכו ה' תברכו ותודו לה' יתברך, זה אומר כאן תרגום יהונתן. "בִּפְרֹעַ פְּרָעוֹת בְּיִשְׂרָאֵל,  {ס}  בְּהִתְנַדֵּב  {ר} עָם, בָּרְכוּ, יְהוָה", אז המפרשים כאן מפרשים, את המושג בצורה שלילית, זאת אומרת כמו שאומרים התפרעויות, אדם מופרע, שהגויים באו להתפרע על עם ישראל, כמובן שצריכים ללמוד את הדברים קודם בגוף אחד. בגוף אחד הפירוש הוא בזמן שהגויים באים להלחם בתוך היהודים שבאדם, המלחמה היא קשה, הגויים בהתחלה, רוצים למשוך את הנקודה היהודית שבאדם, לכל השטויות שלהם, לכל התאוות של הרצון לקבל, ואם האדם מתפתה להם והוא שומע בקולם אז הגויים אומרים לו, "אתה רואה, אתה כל כך נמוך וכל כך קטן אין לך בכלל שום קשר לאלוקי ישראל", אז מתקיפים אותו מכל החזיתות. בהתחלה משכנעים אותו למרוד בה', אחרי שהוא מרד ונכשל פעם אחת, אז כבר מתקיפים אותו ומכניסים בו עצבות, שאין לו שום קשר לאלוקי ישראל, ואין לו מה לחפש בכלל, כמובן שהאדם צריך להלחם, לא להסחף לכיוון של הרצון לקבל, אלא לעשות צמצום ומסך על כל הרצון לקבל הגשמי, ולהשתדל להדבק בתורה ובאור הרוחני באור ה'.

וגם אם האדם נכשל פעם אחת, צריך להאמין שהכל בא מאת ה', לא להתיאש להיפך הפוך מהייאוש, להאמין שזה בא מאת ה' בכדי שיבנה אצלו כלי וצורך לאמונת ה', לחזור בתשובה.

באור הזה"ק על שירת דבורה 

אז לכן דווקא אז בפרוע פרעות בישראל, ברכו ה'. הזה"ק מענין מאוד דווקא מפרש את הדברים בצורה חיובית, בפרשת בראשית, בראשית ב' אות שסא כתוב, "ישראל עזבו ברית כי היו מלים ולא פורעים, עד שבאה דבורה ונדבה להם בזה, זהו שכתוב בהתנדב עם, כלומר שהמשיכה וגלתה מוחין העליונים בשבילם, כמו שכתוב בפרוע פרעות בישראל, פרעות הוא מלשון גילוי, גילויים מלשון ופרע את ראש האישה, והיינו התגלות המוחין שחזרה להם לישראל ע"י דבורה.

אז אם כן מענין מאוד, שזהר הזה מפרש את זה בצורה חיובית לגמרי, שדבורה הנביאה המשיכה גילוי אלוקות בישראל, והיא השלימה, היא גרמה לעם ישראל להשלים את פעולת הברית, חז"ל אומרים מל ולא פרע כאילו לא מל, כי מצוות הברית מילה, היא כוללת שלילי וחיובי, א) המילה, כלומר לחתוך את העורלה שהיא הרצון לקבל ולזרוק אותו לעפר, ב) פריעה, כלומר להמשיך את גילוי ה', שתהיה השראת השכינה באדם, כי זה מה שהקב"ה רוצה מהאדם, הקב"ה רוצה להיטיב לאדם, אז אם האדם רק מל ולא פרע, שזה למעשה הברית של ישמעאל, רק השלילי בלא החיובי, אז זה לא ברית, כאילו לא מל, מדוע? כי הקב"ה רוצה שני הפכים ביחד, מצד אחד לזרוק את הרע, "סור מרע", מצד שני "עשה טוב", כלומר שהקב"ה ישכון באדם.

אומר הזה"ק שדבורה היא זאת שהשלימה את הברית, כמובן מדברים הכל בגוף אחד כאן, כי אם מדובר בשני גופים, מה שייך שאישה תשלים את ענין הברית, הרי הברית לא שייך לה מבחינה גשמית, אך כשמדברים בגוף אחד, מדברים מבחינה רוחנית, אז ענין הברית שייך בין באיש ובין באישה, כל הדרך שלנו בתורה צריכה להתחיל קודם כל, בגוף אחד, בעבדות ה' בגוף אחד, קודם כל, אדם צריך לדאוג לתקן את עצמו.

התבוננות במציאות  

אני שומע הרבה שמדברים על ענין הגזרות שרוצים לגזור על עולם התורה וכו' וכו', זאת אומרת לנתק אנשים שעוסקים בתורת ה' נגד רצונם וכו' עם כל מיני כפיות כאלו או אחרות, ובכלל להוריד תקציבים מעולם התורה, כל העסק בעצם משדר שעולם התורה הוא לא חשוב, יש דברים יותר חשובים, צריכים ללמוד גם גאוגרפיה וגם פיסיקה, צריכים גם ללמוד תורה, אבל זה נראה שכל המדעים כולם שווים כולל התורה וצריכים ללמוד הכל יש כאן מכלול של "עליהום" על עולם התורה שכל המכלול הזה אומר שהתורה היא לא כל כך חשובה, היא חשובה אבל לא, אני לא נכנס כאן לסוגיה של השוויון וכו' וכו' אני לא נכנס, אבל לפי דעתי, קודם כל החפץ חיים מפורסם מאוד, בזמנו היתה גזירת גיוס לצבא פולניה, ורצו לגייס את הבחורים היהודיים, בחורי ישיבה, באו לחפץ חיים אז הוא אמר, חז"ל אומרים כל המקבל עליו עול תורה, מעבירים ממנו עול דרך ארץ, עול צריך להיות, אם אין לך עול תורה, אז עול דרך ארץ צריך להיות, זאת אומרת אם מתעוררת בעולם רוח כזאת שצריכים להחיל על לומדי תורה, עול, עול אחר, עול של צבא, עול של עבודה, אז זה סימן שאין עול תורה, ככה החפץ חיים היה אומר.

זאת אומרת שאנחנו, כל אחד ואחד מאתנו, צריך לבדוק אצל עצמו, האם יש לי עול תורה, מה זה עול, המילה עול משמעותה נגד הרצון לקבל, האם ההתנהלות שלנו בתורה ובמצוות היא נגד הרצון לקבל, או שאנו עוסקים בתורה ובמצוות בשביל לפרנס את הרצון לקבל, ואז זה לא עול, כי עול משמעותו דבר קשה, כמו ששמים על השור, "כשור לעול וכחמור למשא", שמים עליו מן יצול כזה, מברזל כבד, או מעץ כבד, בכדי שהוא יוכרח לעבוד, ככה גם אנחנו צריכים לשים על עצמינו את הכובד של האמונה, ולעבוד, לעבוד בכדי להשפיע לאלוקים ואדם.

על הקשר שבין שירה לנבואה

אז מה עוד כתוב פה? "שִׁמְעוּ מְלָכִים, הַאֲזִינוּ רֹזְנִים:   אָנֹכִי, לַיהוָה אָנֹכִי אָשִׁירָה, אֲזַמֵּר, לַיהוָה אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל". זאת אומרת שמעו מלכים האזינו רוזנים, כל כוחות השליטה באדם, "אנכי לה', אנכי אשירה", זה נקרא ביטול האנכי, כלפי הקב"ה, אנכי לה', כמו שאומרים על אלול, אני לדודי, אני צריך לבטל את האני שלי לקב"ה, אזמר לה' אלוקי ישראל, זאת אומרת ע"י זה שדבורה המשיכה את הגילוי הגדול בפרוע פרעות בישראל, ע"י זה היה לה את הכח לנצח את המלחמה עם הגויים שבאדם, כבר אמרנו ששירה זה ענין של השראת השכינה, דברים נפלאים, כלפנו הפרק הזה כתוב בצורת שירה, אבל זה הכל ענין נבואי, כל המלחמות שכתובות בתנ"ך הכוונה היא מלחמה פנימית עם הרצון לקבל שבאדם, שהוא נקרא הגוי שבאדם.

אנחנו נסיים כאן ונאחל לכולם, רק שמחות, שמחות של קדושה, להתראות

שיעור שמע בנושא שירת דבורה מאת הרבי אברהם מרדכי גוטליב שליט"א