שמעתי ממורי הקדוש

בס"ד

שמעתי ממורי הקדוש נשמתו עדן זצ"ל : דאיתא (מובא) בזהר כי סימן של אוהב - שהוא מכיר את חברו מאחוריו. היינו הטובות שמקבלים מהבורא ית"ש הוא בחינת פנים, היינו שזה מתאים לו ית"ש כי מדרך הטוב להיטיב, אמנם היסורים שמגיעים חס ושלום מהבורא יתברך שמו אל האדם הוא נקרא בחינת אחורים, אמנם האדם האוהב את הבורא יתברך שמו הוא מכיר שהם גם כן טובות מהבורא יתברך שמו.

רבנו הקדוש זכותו יגן עלינו אומר : כי הדחיות הן יותר חשובות מההתקרבויות, היינו שהאדם מרגיש אשר הבורא ית"ש דוחה אותו מלהתקרב אליו, הן יותר חשובות מן ההתקרבויות.

ימין ה' עושה חיל, וילקט יוסף, עמ' קסט טור ב'.