תשובה בחמישה שלבים

תשובה בחמישה שלבים

תשובה בחמישה שלבים, לפי רבי זוסיא מאנפולי

בשבת פרשת תבוא אמר הרבי ממזריטש תורה, והתחלתה "ושבת עד ה' אלוקיך" (פרשת ואתחנן) ובאר כי עבודת התשובה צריכה להיות עד אשר ה', שהוא למעלה מהעולמות, יהיה אלוהיך. כל החברה קדישא היו בהתעוררות גדולה מהתורה ההיא. הרב הצדיק רבי משולם זוסיא מאנפולי אמר, כי הוא אינו יכול להגיע למעלת תשובה כזו, ועל כן יחלק את התשובה לחלקים, כי תשובה ראשי תיבות:

ת תמים תהיה עם ה' אלוקיך.

ש שויתי ה' לנגגדי תמיד.

ו ואהבת לרעך כמוך.

ב בכל דרכיך דעהו.

ה הצנע לכת עם ה' אלוקיך.

ספר הרש"ב כי תיבת "תשובה" צרופה מחמש אותיות, אשר כל אות הוא דרך ואופן בעבודת התשובה ובאר באריכות חמישה האופנים וכולם באים מהכוח אל הפועל על ידי עבודת התפילה.

כל טוב שנה טובה כתיבה וחתימה טובה