והעיקר צריך למצוא בעצמו דרך לעבודה

בס"ד

סיפא מאמר כ"ז

והעיקר צריך למצוא בעצמו דרך לעבודה. ובזה לא לסמוך על מי שהקדימוך אפילו רבי מובהק שלך, אלא אתה בעצמך תמצא אופן ודרך איך לעבוד אותו יתברך. בלשונו הוא: (כדי) לעבוד ביהדות - צריכים בכל יום למצוא אמצעים חדשים ורעננים איך לעבוד ביהדות. לא לחקות את השני ולא להתעקם אחר השני, רק לחפש דרכים חדשות, לא ללכת אחר עקבותיו של אדם אחר. השי"ת אוהב חידושים, תמיד חידושים וכך השי"ת עוזר וזוכים להשגה, לדביקות ולמטרה האמיתית. אכי"ר.

מתוך ספר ימין ה' עושה חיל, יד בנימין מאמר כ"ז עמוד קנז טור ב'.

...

תמונה AttributionNoncommercial Some rights reserved by vad_levin