מה פירוש המילים למנצח על אילת השחר, זהר פרשת משפטים

שלום וברכה לכולם,

למנצח על אילת השחר

למנצח על אילת השחר

מה פירוש המילים למנצח על אילת השחר, שכתוב בתהלים כ"ב? נתבונן בזהר פרשת משפטים, ובבאור הסולם שכתב הרבי יהודה לייב אשלג זצוק"ל.

זהר משפטים אות תעד) ובגין דא, ל"מ נצ"ח, תמן נצ"ח, תמן ל"מ. דאינון ע' קלין דצווחת אילת השחר על בנהא, דאתתקף עלייהו קדרותא בגלותא, שחרות השחר בע' שנין בתראין, בההוא זמנא יתקיים בישראל, כמו הרה תקריב ללדת תחיל תזעק בחבליה כן היינו מפניך יי'. (ישעיהו כ"ו י"ז) ועל כן נקוה לך יי' אלהינו.

באור הסולם אות תעד) ובגין דא למנצח וכו': ומשום זה למנצ"ח, הכתוב לפני יענך ה' ביום צרה, שם יש נצ"ח שם יש ל"מ. כי למנצח הוא אותיות ל"מ נצ"ח. נצח, הוא על שם שליטת השחר שהוא נצח, ל"מ הם בגי' ע', שהם ע' הקולות שצועקת אילת השחר על בניה, שנתחזק עליהם השחרות בגלות, דהיינו שחרות השחר שהוא בע' שנים האחרונות. בזמן ההוא יתקיים בישראל, כמו הרה תקריב ללדת תחיל תזעק בחבליה כן היינו מפניך ה'. ועל כן, כיון שהשכינה מצטערת עמנו, נקוה לך ה' אלקינו שתגאל אותנו.

הרחבת הדברים: כדי להבין את דברי הזהר, יש לראות את הקשר בין תהלים פרק כ' לתהלים פרק כ"ב. תהלים פרק כ' פותח במילים, "למנצח מזמור לדוד", ואילו תהלים כ"ב פותח במילים, "למנצח על אילת השחר". כלומר מילת המפתח שלנו היא למנצח, פעם ראשונה היא מופיעה לפני פסוק ב' בתהלים כ', "יענך ביום צרה", פעם שניה בפרק כ"ב לפני המילים על "אילת השחר".

לאחר שקושר הזהר את שני הפרקים במילה למנצח, עובר הזהר להתעסק בתהלים כ"ב בפסוק "למנצח על אילת השחר" לאחר שיפרק הזהר את הפסוק הנ"ל, הוא יחזור ויקשור אותו לפסוק בו פתח הזהר, למנצח מזמור לדוד, וכך ישלים הזהר מהלך שלם.

נתבונן כעת בפסוק "למנצח על אילת השחר". הזהר מסביר כי למנצח הן אותיות נצ"ח מ"ל, והיות שמילת למנצח מורכבת מב' חלקים נצ"ח מ"ל, הרי שיש לאלו ב' החלקים מקבילות בחלקו השני של הפסוק. וומסביר הזהר כי מילת נצח הוא ע"ש שליטת השחר, מצרוף הסמיכות אילת השחר, ואילו אותיות ל"מ מאותיות למנצח הן גימטריא שבעים, שהן מקבילות לע' קולות שצועקת אילת השחר על בניה.

וכשם שמורגשת הגלות בתוכנו כ-נצח שחור וקודר, באותו אופן ממש, מופיעה האילה, אילת השחר, וקוראת מתוך השחור, שבעין קולות כיולדה, שהן גימטריה מ"ל, להעיר את בניה מתוך הגלות, וזה פירוש הפסוק למנצח על אילת השחר, שהוא הקב"ה, שהוא מ"ל (מלשון מסיר קוטם, וחותך) את נצח הגלות.

כל טוב לכולם הצלחה וברכה