נעשה אדם

בס"ד

תרסז) כשברא הקב"ה את העולם, היה עיקר הכל מים. ומן מים שתל כל העולם. ועשה הקב"ה ג' אומנים שיעשו אומנותו בעולם הזה. ואלו הם, שמים וארץ ומים. ועל ידי אלו, נברא כל מה שיש בעולם הזה.

תרסח) והזמין אלו השלשה, שכל אחד מהם יוציא בריות הצריכות אל העולם. והזמין המים, אמר להם, אתם הוציאו את הארץ שמתחתכם ואתם תלכו ותקוו למקום אחד. והמים עשו כך. זה שאמר, יקוו המים.

תרסט) קרא לארץ, אמר לה, את תוציאי ממך בריות, בהמות וחיות וכדומה להן. מיד עשתה כך. זה שאמר, ויאמר אלקים תוצא הארץ נפש חיה למינה.

תרע) קרא לשמים, אמר להם, אתם תבדילו בין מים למים. עשו כך. זה שאמר, ויעש אלקים את הרקיע. קרא לארץ אמר לה, הוציאי דשאים ועשבים ויבולים ועץ השדה. מיד, מה כתוב בה. ותוצא הארץ דשא עשב מזריע זרע.

תרעא) קרא כמו כן לשמים, אמר להם, יהיו בכם אורות ונרות להאיר על הארץ. זה שאמר, יהי מארת הרקיע השמים. קרא כמו כן למים. אמר להם, ז"ש ישרצו המים שרץ נפש חיה. ועל ידיהם של אלו השלשה נעשו כל מעשה בראשית, כל אחד ואחד למינו.

תרעב) כשבא יום הששי, שבו נברא האדם, היו כולם מוכנים לברוא כבשאר הימים. אמר להם הקב"ה, אף לא אחד מכם יכול לברוא בריה זו בלבדו,  כשאר כל הבריות שהיו עד כאן, אלא כולכם תתחברו יחד, ואני עמכם, ונעשה את האדם. כי אתם לא תוכלו לעשותו בלבדכם. אבל הגוף יהיה שלכם שלשתכם, והנשמה שלי.

תרעג) ולפיכך קראם הקב"ה ואמר להם נעשה אדם אני ואתם, אני הנשמה, ואתם הגוף. וכך הוא, שהגוף הוא משלשתם, שהיו אומנים בשאר מעשה בראשית, והנשמה נתנה הקב"ה, שנשתתף עמהם בה.

תרעד) בצלמנו כדמותנו כלומר כמו שראוי לנו, אשר הגוף הנלקח מכם ידע וידמה לכם, כאותה שנלקחה ממני, שהיא הנשמה, ידמה לי, דהיינו, שיפרד מדברי העולם, וחשקו ורצונו יהיו לעליונים הקדושים.

תרעה) ועוד יש לפרש, בצצלמנו כדמותנו. שהגוף שנלקח מכם לא יהיה בקיום לנצח, בסבתכם. היינו, שהוא  כמו אלו הבריות שהוצאתם, משום שהוא עפר כשאר כל הבריות, ונשמה הקדושה שאני נתתי בו, יהיה לה קיום לעולם, שאינה גוף, ותדמה אלי בקיום תמידי.

זהר חדש הסולם, כרך י"ט, מדרש הנעלם בראשית, מאמר נעשה אדם, עמ' ריא - ריב