עשרה דברים עתיד הקדוש ברוך הוא לחדש לעולם הבא

בס"ד

אמר הנביא ישעיה (מב, ט) "הָרִאשֹׁנוֹת, הִנֵּה-בָאוּ; וַחֲדָשׁוֹת אֲנִי מַגִּיד". וכי יש לעתיד לבא חדשות, והא כתיב: (קהלת א, ט) "מה שהיה הוא שיהיה"?!
אלא מוצאין אנו עשרה דברים עתיד הקדוש ברוך הוא לחדש לעתיד לבא.

הראשונה, שהוא עתיד להאיר לעולם, שנאמר: (ישעיה ס, יט) לא יהיה לך עוד השמש לאור יומם. וכי יכול אדם להביט בהקדוש ברוך הוא?! אלא מה הקדוש ברוך הוא עושה לשמש? מאיר ארבעים ותשעה חלקי אור, שנאמר: (שם ל, כו)והיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתים, ואפילו אדם חולה הקדוש ברוך הוא גוזר לשמש ומרפא, שנאמר: (מלאכי ג, כ) וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה.

השניה, מוציא מים חיים מירושלים ומרפא בהם כל שיש לו מחלה, שנאמר: (יחזקאל מז, ט) כל נפש חיה אשר ישרץ אל כל אשר יבא שם נחלים יהיה וגו'.

השלישית, עושה האילנות ליתן פירותיהן בכל חדש וחדש ויהיה אדם אוכל מהם ומתרפא, שנאמר: (שם שם, יב) ועל הנחל יעלה על שפתו מזה ומזה וגו' לחדשיו יבכר כי מימיו מן המקדש המה יוצאים.

הרביעית, שהם בונים כל ערים החרבות ואין מקום חרב לעולם, ואפילו סדום ועמורה נבנות לעתיד לבא, שנאמר: (שם טז, נהואחותיך סדום ובנותיה תשבנה לקדמתן.

החמישית, שהוא בונה את ירושלים באבן ספיר, שנאמר: (ישעיה נד, יא) הנה אנכי מרביץ בפוך אבניך,וכתיב: (שם שם, יב) ושמתי כדכד שמשותיך, ואותן אבנים מאירות כשמש, ועובדי כוכבים באין ורואין בכבודן של ישראל, שנאמר: (שם ס, ג) והלכו גוים לאורך.

הששית, (שם יא, ז) ופרה ודוב תרעינה.

השביעית, שהוא מביא כל החיות וכל העופות וכל הרמשים וכורת עמם ברית ועם כל ישראל, שנאמר: (הושע ב, כ) וכרתי להם ברית ביום ההוא עם חית השדה ועם עוף השמים.

השמינית, שאין עוד בכי ויללה בעולם, שנאמר: (ישעיה סה, יט) ולא ישמע בה עוד קול בכי וקול זעקה.

התשיעית, אין עוד מות בעולם, שנאמר: (שם כה, ח) בלע המות לנצח ומחה ה' אלהים דמעה מעל כל פנים וחרפת עמו יסיר.

העשירית, שאין עוד לא אנחה לא אנקה ולא יגון, אלא הכל שמחים, שנאמר: (שם לה, י) ופדויי ה' ישובון ובאו ציון ברנה:

מדרש רבה שמות פרק י"ב, פרשה ט"ו, פסקה כ"א 

וראינו אמש, בחודש כסלו, נר שלישי של חנוכה ניצת הרימון (והוא הסימן השלישי).

רימון

חג חנוכה שמח ומלא ניסים ונפלאות לכל.