רחמים ודין בסדרי אותיות

בס"ד

רחמים

כאן נרמז לקדושים עליונים להשכיל ולדעת סוד אותיות קדושות עליונות, אשר הפוך סדרם של כ"ב אותיות, הוא למחות את אותם החייבים (רשעים) ועל כן כתוב וימחו מן הארץ וכתוב בא אתה וכל ביתך אל התיבה.

לשון מהיר, בכ"ב אותיות יש ב' סדרים, א) סדר ישר, א"ב ג"ד ה"ו וכו', שיורה על רחמים. ב) סדר הפוך תשר"ק צפע"ס וכו' שיורה על דין. והנה בית ותיבה אותיות שוות, אלא בית בסדר ישר : ב' י' ת'. ותיבה היא בסדר הפוך : ת' י' ב' המורה על דין וה' הסופית היא נחה, ואינה נדרשת. ונאמר בא אתה וכל ביתך אל התיבה, שניתן להשכיל בזה כי מידת רחמים הרמוזה בהבית תכנס ותסתתר במדת הדין הרמוז בהתיבה, באופן שכל מה שאין התיבה קולטת נמחה מן הארץ. וז"ש ועל דא ימחו מן הארץ, וכתוב בא אתה וכל ביתך אל התיבה. כי על כן נמחו מהארץ, משום שמדת הרחמים הרמוזה בביתך, נצטמצם ובא בתוך מדת הדין הרמוזה בהתיבה, וכל מה שאינו נקלט בהתיבה נמחה מהארץ.

זהר הסולם, נח, עמוד סד, אות קעח