שלוש מאות הלכות פסוקות

בס"ד

שלוש מאות הלכות פסוקות

בזהר פרשת וירא, במאמר כשחלה רבי אליעזר, באות ל"ו כתוב : ואוליף בבהרת עזה וכו': ולימד, בסוד, בהרת עזה כשלג, שלוש מאה הלכות פסוקות.

כותב תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף קו עמוד ב': שלש מאות הלכות במגדל העומד [באויר];

ומשנה אחת באהלות (פ"ד משנה א) דמשתעי בהכי: 'מגדל העומד באויר וטומאה בתוכה - כלים שבתוכו טמאים: שלוש מאות הלכות פסוקות, אלו הם כלי קבלה שאי אפשר להשתמש בהם, על מנת להשפיע.

בית המדרש ברכת שלום