ברוך שומר הבטחתו לישראל ברוך הוא

בס"ד

שלום וברכה לכל בית ישראל,

ברוך השומר הבטחתו לישראל ברוך הוא, תמונה OliBac

ברוך השומר הבטחתו לישראל ברוך הוא, תמונה OliBac

ברוך שומר הבטחתו לישראל, ברוך הוא שהקב"ה חישב את הקץ לעשות כמה שאמר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים שנאמר: 'ויאמר לאברם, ידע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה", הצאצאים שלך, המצבים שהתפתחו אחר כך הם ירדו למצרים, ירדו לתוך קליפת הרצון לקבל, בארץ לא להם, ברצון לא להם, לא רצון ישראלי, ועבדום ועינו אותם, מתוך זה שירצו לצאת מתוך שליטת הרצון לקבל, ולא יוכלו אז זה יהיה עינוי גדול.

אדם רוצה לצאת, אנשים עובדי השם רוצים באמת להגיע למצב של לחיות אך ורק בשביל הזולת ובשביל הבורא, מתוך אהבת השם ואהבת אדם, וזה לא הולך, הגוף כל-כך חזק, והקליפת מצרים כל-כך חזקה שזה שלא הולך.

"וגם את הגוי אשר יעבדו דן אנכי", העינוי הוא עינוי של ארבע מאות שנה, ארבע מאות זה מספר שלם, י-ה-ו-ה, כפול מאה, זה מראה על גמר העבודה, גמר הכלי, גמר העינוי, "וגם את הגוי אשר יעבדו דן אנכי", הקב"ה דן את הגוי, את הרצון לקבל בעשר מכות, בכדי שיכנע תחת רשות הקדושה, "ואחרי כן יצאו ברכוש גדול", זאת אומרת, ע"י שקונים כלים וצורך וחסרונות, ותפילה להדבק בה', אז באמת אחר-כך יכולים לצאת ברכוש גדול.

אי-אפשר שאדם יזכה לגאולת מצרים, לשמחה, וסיפוק ותענוג ברצון להשפיע, אם הוא לא היה קודם בגלות מצרים, זה בלתי-אפשרי.

אנו נסיים בזאת ונאחל לכל בית-ישראל הצלחה וברכה.

שיעור שמע (חלק ג') ההגדה של פסח בדרכו של בעל הסולם מאת הרב אברהם מרדכי גוטליב שליט"א 

...

תמונה © 2002 Bet Alpha Editions, Berkely Cal   www.davidmoss.com