ויפח באפיו נשמת חיים

בס"ד

ובזאת יבואר ההפרש שבין שני האופנים שבהם מוציא האדם הבל מפיו, האופן האחד הוא ע"י דיבור והאופן השני ע"י נפיחה. איזה הבל הוא פנימי ואיזה הוא חיצוני? נראה במאמר הנ"ל שהובא מ"דבר מלכות" לפרשת ואתחנן.

שנאמר ורק אני מרוב אהבה שותק

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=TP4AVOiJtao]