פנים אל פנים, זהר פרשת ואתחנן, מעלת משה על שאר הנביאים

שלום לכולם,

במאמר זוהר שלפנינו, פנים אל פנים אשר בפרשת ואתחנן, מסביר האי גברא, אותו גבר את פירוש הפסוק, וידבר ה' אל משה פנים אל פנים. גם נשמע מה ההפרש שבין משה לשאר הנביאים, ומדוע יכול משה לדבר עם ה', ומיד לשוב אל המחנה ולדבר עם ישראל בכל אשר צריכים, ודעתו היתה מיושבת עליו כבתחילה ועוד יותר.

ולמה מבקש האי גברא להסתכל בדברי תורה עם בעלי הזהר, מדוע אינו יכול להתסכל בדברי תורה לבדו, ומדוע דווקא הוא זה, אשר יכול להסביר את מדרגתו הרוחנית של יהושע לאחר הסתלקות משה.

כל טוב ושבת שלום


intro/outro: Sammy's Medley, Creative Commons
rss podcast feed