מהו שאמר דוד המלך אחת שאלתי מאת ה' אותה אבקש?

בס"ד

מהו שאמר דוד המלך אחת שאלתי מאת ה' אותה אבקש?

ירצה, כי ג' מתנות נתן להם הקב"ה לישראל, וכלם הם אחת, כי זו גוררת זו, והם, ארץ ישראל, וחיי העוה"ב, שהוא בינה ואהבה, ותורה. והם בראשי תיבות אח"ת, 'ארץ 'חיי 'תורה. ושלשתם היה שואל דוד המלך ע"ה מאתו יתברך. האר"י שער הפסוקים תהלים, סימן כ"ז

אחת שאלתי מאת ה' אותה אבקש

אחת שאלתי מאת ה' אותה אבקש

שנה טובה לכל